ᠱᠠᠭᠵᠠᠮᠤᠨᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2018/11/28
       ᠱᠠᠭᠵᠠᠮᠤᠨᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ‌ᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ“ ᠱᠠᠭᠵᠠᠮᠤᠨᠢ” ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠂ ᠶᠠᠭ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ  ᠱᠠᠭᠵᠠᠮᠤᠨᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠴᠠ‌ᠡᠭᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠢᠷ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠠᠳᠡ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠢ ᠠᠴᠠᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠱᠠᠭᠵᠠᠮᠤᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠨᠢ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ‌ᠠᠳᠡ‌‍ᠰᠦ᠋ᠮ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠭᠠᠳ ᠱᠠᠭᠵᠠᠮᠤᠨᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠴᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠤᠭᠤᠮᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠷᠭᠡᠨᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠷᠡᠬᠦᠶ᠎ᠠ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠦᠨ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ‌‍ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠶᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤᠢ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠱᠠᠭᠵᠠᠮᠤᠨᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃       ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ︵耳字壕村村民委员会︶᠄ ᠳᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠤᠷᠤᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠠᠰᠠᠷ ᠳᠠᠭᠳᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠢ᠃ ᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠂ ᠡᠲᠦᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃        ᠯᠢᠦ ᠵᠢᠶᠠ ᠫᠦᠸᠧ ︵刘家坡︶: ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ‍ᠤᠨ‌ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠦ᠂1945 ᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠᠳᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠯᠢᠦ ᠤᠪᠤᠭᠳᠠᠢ ᠠᠶᠢᠯ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠢᠩᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠢ᠃        ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠶᠠ ᠴᠢᠦᠢ ︵张家渠︶ :ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ‍ᠤᠨ‌ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠦ᠂1932 ᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠᠳᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠩ ᠤᠪᠤᠭᠳᠠᠢ ᠠᠶᠢᠯ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠢᠩᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠢ᠃        ᠰᠢᠦᠸᠡᠢ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠸᠠᠨ ︵学校湾︶:ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ‍ᠤᠨ‌ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠦ᠂  ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠦᠨᠢ ︵1949 ᠤᠨ︶  ᠠᠳᠡ‌ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠢᠩᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠢ᠃        ᠴᠢᠶᠤᠤ ᠵᠢᠶᠠ ᠴᠢᠦᠢ ︵乔家渠︶:ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ  ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠦ᠂1939 ᠤᠨ ᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠳᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠢᠶᠤᠤ ᠤᠪᠤᠭᠳᠤ ᠠᠶᠢᠯ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠢᠩᠬᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠢ᠃        ᠯᠢᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ︵林园村村民委员会︶ ᠄1974 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠤ ᠭᠤ᠋ ᠳ᠋ᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠯᠢᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠢ᠃        ᠵᠧᠩ ᠱᠸᠦ ᠪᠠ ︵郑守坝︶᠄  ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠧᠩ ᠤᠪᠤᠭᠳᠤ ᠠᠶᠢᠯ ᠨᠢ ᠠᠳᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠳᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠬᠠᠨᠳᠠᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠶᠡᠷ   ᠤᠨ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠳᠤ ᠠᠪᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠢᠩᠬᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠢ        ᠰᠢ ᠶᠸᠦ ᠹᠠᠩ ︵西油房︶᠄ 1939 ᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠵᠠᠩ ᠭᠦᠢ ᠽᠠᠢ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠳᠠᠢ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠢᠩᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠢ᠃        ᠮᠤ᠋ ᠭᠠᠨ ︵牧干︶᠄  ᠳᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ“ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ” ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃        ᠰᠢᠦᠸᠠᠢ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠶᠢᠩ ᠽᠢ ︵学校营子︶᠄ ᠤᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ“ ᠡᠤ ᠵᠢᠶᠠ ᠭᠧ ᠳ᠋ᠠᠨ” ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠢᠩᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠢ᠃        ᠪᠤᠤ ᠱᠠᠨ ᠲᠠᠩ ︵宝善堂︶᠄ 1949 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠭᠤᠤ ᠤᠪᠤᠭᠳᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠳᠡ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠂ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ ᠨᠢ“ ᠪᠤᠤ ᠱᠠᠨ ᠲᠠᠩ” ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠢᠩᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠢ᠃        ᠬᠤᠩ ᠲᠦᠩ ᠸᠠᠨ ︵红通湾︶  ᠄  ᠳᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠴᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠭᠠᠷᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃  ᠤᠷᠢᠳᠤ  ᠠᠳᠡ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠢ ᠭᠠᠳᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ“ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠯᠢᠮ” ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠢᠩᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠢ᠃        ᠡᠯ ᠡᠾᠧ ᠲᠠᠨ ︵二河滩︶᠄  ᠳᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠯᠳᠤᠷᠢᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠢᠩᠬᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠢ᠃        ᠰᠢ ᠭᠧ ᠳ᠋ᠦ᠋ ︵西圪堵︶᠄  ᠤᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ“ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠭᠧ ᠳ᠋ᠦ᠋”᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠳᠠᠳᠬᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠢᠩᠬᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠤᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃        ᠬᠤᠤ ᠡᠯ ᠶᠢᠩ ᠽᠢ ︵郝二营子︶᠄  ᠬᠤᠤ ᠤᠪᠤᠭᠳᠠᠢ ᠠᠶᠢᠯ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠢᠩᠬᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠢ᠃       ᠱᠠ ᠪᠠ ᠽᠢ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ︵沙坝子村村民委员会︶  ᠄ ᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ‌‍ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠷ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠢᠩᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠢ᠃       ᠭᠦᠦᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ( 沟心召村村民委员会)᠄ ᠬᠦᠦᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠪᠤᠯ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ‌‍ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠤᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠦᠰᠢ ᠪᠤᠯ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠤᠨ ᠴᠤᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠤᠰᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠳᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠦᠦᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠢᠩᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠢ᠃       ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠳᠤ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ︵石拉台村村民委员会︶᠄  ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠳᠣ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠦᠩᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠳᠡᠨᠵᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠠᠳᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠪᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠢᠩᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠢ᠃       ᠬᠠᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ︵哈什拉村村民委员会︶᠄ ᠬᠠᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ‌‍ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠯᠠᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠬᠦᠨᠳᠠᠢ  ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠢ᠃       ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠶᠢᠳᠤ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ︵河洛图村村民委员会︶ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠶᠢᠳᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠢᠪᠴᠦᠦ ᠬᠤᠪᠢᠯ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠠᠳᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠢᠪᠴᠦᠦ  ᠵᠢᠵᠢᠭᠬᠡᠨ‌ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠢᠩᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠢ᠃       ᠴᠧᠩ ᠲᠠ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ︵城塔村村民委员会︶᠄  ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤᠯᠠᠷ ᠴᠧᠩ ᠲᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠰᠢᠶᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ“ ᠬᠤᠩ ᠵᠸᠦ ᠬᠤᠳᠠ” ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ  ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ‌‍ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠂ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃       ᠱᠠᠭᠵᠠᠮᠤᠨᠢ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ︵树林召村村民委员会︶ᠳᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ‍ᠤᠨ‌ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤᠢ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ“ ᠱᠠᠭᠵᠠᠮᠤᠨᠢ” ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ‌ᠢᠩᠬᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠪᠡ᠃       ᠵᠠᠩ ᠲᠢᠶᠧ ᠶᠢᠩ ᠽᠢ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ︵张铁营子村村民委员会︶᠄ “ ᠵᠠᠩ ᠲᠢᠶᠧ” ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠂“ ᠵᠠᠩ ᠲᠢᠶᠧ” ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠠᠶᠢᠯ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠢᠩᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠪᠡ᠃       ᠰᠢᠦᠸᠡᠢ ᠫᠦ᠋ ᠶᠤᠤ ᠽᠢ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ︵靴铺窑子村村民委员会︶᠄ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠪᠡ᠃ ᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠪᠠᠷ᠂ ᠠᠳᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂  ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠦᠬᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠢᠩᠬᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠢ᠃        ᠡᠤ ᠬᠦ᠋ ᠳ᠋ᠢ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ︵五股地村村民委员会︶ ᠄1929 ᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠵᠧᠨ ᠤᠪᠤᠭᠳᠤ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠦ ᠠᠳᠡ ᠳᠤᠰᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠢᠩᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠪᠡ᠃       ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠹᠠᠩ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ︵关碾房村村民委员会︶  ᠄ 1925 ᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠠᠳᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠤᠪᠤᠭᠳᠤ ᠠᠶᠢᠯ  ᠂ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠩᠳᠡᠬᠦ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ‌ᠢᠩᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠢ᠃       ᠫᠢᠩ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ︵平原村村民委员会︶  ᠄1959 ᠤᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂  ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ   ᠶᠢᠨ ᠤᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ“ ᠪᠦᠸᠧ ᠵᠢᠶᠠ ᠭᠧ ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ” ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠳᠤ“ ᠫᠢᠩ ᠶᠤᠸᠠᠨ” ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠪᠠ᠃        ᠰᠠᠨ ᠴᠢᠩ ᠳ᠋ᠢ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ︵三顷地村村民委员会︶᠄ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠴᠢ ᠡᠤ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠠᠳᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠴᠢᠩ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠢᠩᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠢ᠃        ᠨᠠᠨ ᠡᠾᠦᠸᠧ ᠹᠠᠩ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ︵南伙房村村民委员会 ︶᠄  ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠪᠠ ᠠᠳᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠂ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ ᠲᠤᠭᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ‌ᠢᠩᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠢ᠃         ᠪᠠᠢ ᠭᠦᠢ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ︵白柜村村民委员会︶᠄ 1924 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠳᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠸᠠᠩ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠᠳᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠢᠩᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠢ᠃         ᠰᠢᠨ ᠮᠢᠨ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ︵新民村村民委员会︶᠄ ᠤᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ“ ᠱᠢ ᠵᠢᠶᠠ ᠶᠢᠩ ᠽᠢ”1966 ᠤᠨ ᠳᠤ“ ᠰᠢᠨ ᠮᠢᠨ ᠪᠤᠤ” ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃         ᠡᠯ ᠰᠦᠸᠧ ᠭᠧ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ︵二锁圪梁村村民委员会︶᠄ ᠡᠯ ᠰᠦᠸᠧ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠢ᠃          ᠳ᠋ᠠ ᠱᠤ᠋ ᠸᠠᠨ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ︵大树湾村村民委员会︶ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠪᠡᠷ‌ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠂ ᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠠᠳᠡ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠤᠳᠤ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠢᠩᠬᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠢ᠃          ᠳ᠋ᠦᠩ ᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ︵东海心村村民委员会︶᠄ ᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠠᠳᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠂ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠨᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠢᠩᠬᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠢ᠃         ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠶᠠ ᠶᠢᠩ ᠽᠢ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ︵田家营子村村民委员会︶᠄ ᠠᠳᠡ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠤᠪᠤᠭᠳᠤ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠢᠩᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠢ᠃         ᠼᠤᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ︵草原村村民委员会︶ ᠄1958 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ ᠨᠢ “ᠴᠢᠨ ᠶᠢᠦ ᠹᠠᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ” ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠦ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ“ ᠼᠤᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ” ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃            
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ 《 ᠳᠠᠯᠠᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ》ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ‌ᠡᠴᠠ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃