ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠤᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2018/12/10
       ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠤᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠦᠭᠡ ᠬᠤᠯᠢᠯᠳᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠸᠠᠩ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ1. ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠸᠠᠩ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠷᠭᠡ ᠰᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠳᠠᠭ᠃2. ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠳᠡᠬᠢ ᠵᠤᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠳᠦᠪᠡᠳ ᠦᠭᠡ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠳᠡᠬᠢ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠨᠢ ᠤᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠱᠠᠭᠵᠢᠮᠤᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ“ ᠵᠤᠤ ”ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠢ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠤᠤ ᠪᠤᠯ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠨᠤᠩ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ “ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠸᠠᠩ” ᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠳ“ ᠸᠠᠩ  ᠤᠨ ᠵᠤᠤ” ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ1607 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂1613 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ ᠨᠢ“ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ” ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠵᠤᠤ ᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ“ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠤᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ” ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠢ᠃        ᠢᠦᠢ ᠲᠠᠢ ᠺᠦᠢ ᠳᠣᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ︵裕太奎村民委员会︶᠄ ᠢᠦᠢ ᠲᠠᠢ ᠺᠦᠢ ” ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ︔ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠯᠢᠭ᠂ ᠡᠩᠭᠡ ᠳᠠᠶᠢᠪᠤᠩ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃        ᠳ᠋ᠧ ᠱᠧᠩ ᠲᠠᠢ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ︵德胜泰村村委会︶᠄ ᠳ᠋ᠧ ᠱᠧᠩ ᠲᠠᠢ — ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠤᠯ ᠸᠠᠩ ᠵᠧᠩ ᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠢᠩᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠢ᠃        ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠨᠤᠤ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ︵小淖村村委员会︶᠄ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ  ᠳᠤ“ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠨᠤᠤ ᠲᠠᠨ” ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠂“ 硝” ᠤᠯᠠᠷᠢᠭᠠᠳ“ 小” ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠢᠩᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠢ᠃        ᠳ᠋ᠧ ᠱᠧᠩ ᠶᠢᠩ ᠽᠢ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ︵得胜营子村村委会︶ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ“ ᠳ᠋ᠧ ᠱᠧᠩ ᠬᠤᠢ ᠶᠢᠩ” ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠠᠪᠴᠦ“ ᠳ᠋ᠧ ᠱᠧᠩ ᠶᠢᠩ ᠽᠢ” ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠢ᠃         ᠰᠢᠨ ᠡᠾᠧ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ︵新和村村委会︶᠄  ᠤᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠂1966 ᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠳ“ ᠰᠢᠨ ᠡᠾᠧ” ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃         ᠰᠠᠨ ᠹᠧᠨ ᠽᠢ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ︵三份子村村委会︶᠄ 1949 ᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠳᠠᠯᠠᠳ ᠤᠨ ᠸᠠᠩ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ “  ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ” ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠳᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠭᠡᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠢᠩᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠢ᠃        ᠶᠠᠩ ᠵᠢᠶᠠ ᠶᠢᠩ ᠽᠢ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ︵杨家营子村村委会︶ 1880 ᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠠᠳᠡ ᠶᠠᠩ ᠤᠪᠤᠭᠳᠤ ᠠᠶᠢᠯ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠢᠩᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠢ᠃         ᠳ᠋ᠦᠩ ᠰᠢᠩ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ︵东兴村村委会︶᠄  ᠳ᠋ᠦᠩ ᠰᠢᠩ — ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠪᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠩ ᠡᠾᠧ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠰᠢᠩ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠪᠤᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠢᠩᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠢ᠃         ᠢᠦᠢ ᠯᠢᠨ ᠽᠢ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ︵榆林子村村委会︶᠄  ᠠᠳᠡ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤᠨ ᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠢᠩᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠢ᠃         ᠱᠧᠩ ᠴᠧᠩ ᠶᠦᠩ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ︵生成永村村委会︶᠄ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠸᠠᠩ ᠰᠢ ᠶᠠᠩ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠠᠳᠡ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ ᠨᠢ“  ᠱᠧᠩ ᠴᠧᠩ ᠶᠦᠩ” ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠢᠩᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠢ᠃        ᠶᠠᠩ ᠵᠢᠶᠠ ᠭᠧ ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ︵杨家圪堵村村民委员会︶᠄ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂  ᠠᠳᠡ ᠶᠠᠩ ᠤᠪᠤᠭᠳᠤ ᠠᠶᠢᠯ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠢᠩᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠢ᠃        ᠳ᠋ᠠ ᠨᠤᠤ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ︵大淖村村民委员会︶᠄ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ “ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠨᠤᠤ ᠲᠠᠨ” ᠨᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ“ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠤ ᠲᠠᠨ” ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ“ ᠳ᠋ᠠ ᠨᠤᠤ” ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠢ᠃         ᠨᠠᠨ ᠬᠤᠩ ᠴᠢᠶᠤᠤ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ︵南红桥村村民委员会︶᠄ 1800 ᠤᠨ ᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠭᠢ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠦᠭᠦᠷᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠢᠩᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠢ᠃         ᠰᠠᠨ ᠽᠦᠸᠧ ᠮᠤᠤ ᠠᠨ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ︵三座茅庵村村民委员会︶᠄  ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠠᠶᠢᠯ ᠠᠳᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭᠰᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠦ᠂ ᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯᠳᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳᠠᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠯᠵᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠢᠩᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠢ᠃         ᠰᠢᠨ ᠴᠧᠩ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ︵新城村村民委员会︶᠄  ᠰᠢᠩ ᠴᠧᠩ ᠤᠨ ᠤᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ“ ᠴᠦᠩ ᠶᠠᠩ ᠭᠧ ᠳ᠋ᠦ᠋” ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠳ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠯᠡ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠢᠩᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠢ᠃        ᠰᠦᠩ ᠡᠤ ᠶᠢᠩ ᠽᠢ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ︵宋五营子村村民委员会︶᠄ ᠰᠦᠩ‌ᠡᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠠᠳᠡ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠨᠤᠳᠤᠭᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠢᠩᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠢ᠃         ᠰᠢ ᠱᠧ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ︵西社村村民委员会︶᠄ ᠰᠢ ᠱᠧ — ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠵᠠᠩ ᠯᠠᠢ ᠱᠦᠨ ᠶᠢᠩ ᠽᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ ᠮᠢᠨ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ‌ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠳᠠᠳᠬᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠨᠡ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠢ“ ᠰᠢ ᠱᠧ”ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠦ᠂1958 ᠤᠨ  ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠯᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ“ ᠰᠢ ᠱᠧ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ” ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠬᠦ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃        ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠤᠤ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ︵王爱召村村民委员会︶᠄ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠢ᠃        ᠰᠢᠨ ᠮᠢᠨ ᠪᠤᠤ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ︵新民堡村村民委员会︶᠄ 1933 ᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠳ᠋ᠦᠩ  ᠳ᠋ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠨᠢ ᠦᠶᠡᠷ ᠲᠤ ᠠᠪᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ‌ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠴᠤᠳ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠬᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠢᠩᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠢ᠃         ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠨᠢᠦ ᠶᠢᠩ ᠽᠢ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ︵黄牛营子村村民委员会︶᠄ ᠠᠳᠡᠬᠢ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠰᠢᠦᠸᠠᠢ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠨᠢᠦ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠡᠢ᠃                            
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ 《 ᠳᠠᠯᠠᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ‌ᠡᠴᠠ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃