ᠲᠠᠯᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠡᠯᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠪᠣᠳᠠ ᠪᠥᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ        — ᠲᠠᠯᠠᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠥᠨᠳᠥᠰᠥᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠣᠬᠡᠳ ᠤᠨ  ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠶᠥᠩ ᠵᠧᠨ ᠢ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ᠊
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2018/12/4
      ᠲᠠᠯᠠᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠬᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠥᠨᠳᠥᠰᠥᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠣᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠶᠥᠩ ᠵᠧᠨ ᠢ ᠲᠣᠷᠠᠳᠪᠠᠯ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠥᠬᠡᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠴᠥᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠥᠬᠡᠳ ᠴᠥᠮ ︽ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠰᠢᠣ︕︾ ᠬᠡᠵᠣ ᠡᠷᠡᠬᠡᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠮᠠᠬᠳᠠᠵᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃         ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ᠂ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢ ᠡᠶᠢᠨ ᠬᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠬᠳᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠣᠰᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠨ ᠳᠣᠰ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠥᠷᠴᠥ᠂ ᠳᠥᠬᠦᠮᠬᠡᠨ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠥ ᠪᠢᠯᠡ᠃           ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠶᠥᠩ ᠵᠧᠨ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠥᠨᠳᠥᠰᠥᠳᠡᠨ᠂ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠥ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ᠂ 1964 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠥᠷᠥᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ᠂ 1982 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠯᠠᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠥᠨᠳᠥᠰᠥᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠣᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠡᠷᠢ ᠠᠪᠴᠥ᠂ 1988 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠣᠰ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠳᠣᠬᠡ ᠬᠡᠣᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ 30 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠢ ᠨᠥᠭᠴᠢᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃       ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢ ᠳᠤ᠄ ︽ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠣᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠮᠠᠨᠵᠣ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠥᠨᠳᠥᠰᠥᠳᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠥᠷᠢᠯᠳᠥᠭᠰᠡᠨ ᠳᠣᠮᠣ ᠬᠡᠷ ᠪᠥᠯᠢ ᠶᠣᠮ᠂ ᠮᠢᠨᠥ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠥᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠰᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠪᠡᠷ ᠬᠡᠷ ᠲᠠᠢ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ 70 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠰᠣᠷᠣᠬᠴᠢ ᠲᠠᠢ᠂ 9 ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠡᠢ᠂ ᠣᠳᠣ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ 4 ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ ᠠᠰᠠᠷ ᠲᠠᠢ᠂ 17 ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ 700 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠰᠣᠷᠣᠬᠴᠢ ᠲᠠᠢ᠂ 120 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ 30 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠳᠥᠬᠦᠬᠡᠷᠥᠮᠵᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠳ ᠪᠥᠷᠢᠳᠥᠭᠰᠡᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠬᠡᠳᠥ ᠱᠠᠳᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠲᠡᠮᠵᠢᠯᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠥᠬᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ‌ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠥᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠯᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠥᠬᠡᠢ ᠶᠣᠮ︾ ᠬᠡᠵᠣ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠥᠬᠦᠮ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃           ᠣᠯᠠᠨ ᠥᠨᠳᠥᠰᠥᠳᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠥᠷᠢᠯᠳᠥᠭᠰᠡᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ᠂ ᠥᠨᠳᠥᠰᠥᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠥᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠢ ᠠᠳᠬᠤᠬᠤ ᠪᠣᠯ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠷᠣᠬᠰᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠨᠢᠬᠰᠠᠨ‌‍ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠶᠥᠩ ᠵᠧᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠥᠨᠳᠥᠰᠥᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠥᠯᠬᠦᠮᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠨ‌‍ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠣ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠶ᠋ᠠᠨ‌‍ᠲ᠋ᠣᠮᠳᠠ᠂ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠳᠣᠷᠢᠳᠬᠤ ᠪᠠᠬ ‍ᠤᠨ‌‍ᠪᠥ᠋ᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠪᠠ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠥᠨᠳᠥᠰᠥᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠨᠳᠣᠬᠢ ᠪᠥᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠢ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ‌‍ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠣ᠂ ᠣᠳᠣᠷᠢᠳᠬᠤ ᠪᠠᠬ ᠤᠨ ᠪᠥᠷᠢᠯᠳᠥᠬᠦᠨ ᠪᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠥᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠵᠣ᠂ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠴᠡᠭᠡ ᠬᠠᠮᠳᠣᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠳᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ‌ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠥᠨᠳᠥᠰᠥᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠣᠳᠣᠷᠡᠬᠢ ᠪᠣᠶᠣ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠣᠮᠳᠡᠬᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ‌‍ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠥᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠬᠦᠯᠳᠡᠭ ᠪᠥᠬᠡᠳ‌‍ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠬᠢᠳᠡᠳ᠂ᠮᠠᠨᠵᠣ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠥᠨᠳᠥᠰᠥᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ‌ᠣᠷᠠᠯᠢᠬ ᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠣ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠣᠷᠠᠯᠢᠬ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠥᠬᠡᠢ᠂ ᠥᠷᠬᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠰᠣᠷᠣᠬᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ‌ᠥᠨᠳᠥᠰᠥᠳᠠᠡ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠣᠷᠠᠯᠢᠬ ᠢ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠲᠥᠬᠦᠮ ᠥᠵᠡᠬᠦᠯᠥᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠣᠰ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠸᠠᠩ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ᠄ ︽ᠮᠠᠨ ᠤ ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠰᠠᠶᠢᠨ‌‍ᠲ᠋ᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠪᠥᠬᠡᠳ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠰᠢᠣ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠥᠨᠳᠥᠰᠥᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠥᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠢᠯᠡᠬᠦᠣ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠳᠡᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠥᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠰᠥᠳᠡᠨ ᠤ ᠣᠨᠣᠯ ᠪᠠ ᠳᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠬ ᠪᠥᠬᠡᠳ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠨ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ‌‍ᠰᠣᠷᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠥᠵᠡᠵᠣ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠷᠰᠢ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ︿ᠡᠳᠣᠷ ᠪᠥᠷᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠥᠬᠡ ᠰᠣᠷᠬᠤ﹀ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠣᠭᠤᠰᠢᠳᠡᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠥᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠳᠥᠷᠬᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠵᠣ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ‌‍ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠥᠬᠡᠢ ᠨᠠᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠡᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠳᠣ ᠳᠣᠰ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠶᠥᠩ ᠵᠧᠨ ᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠵᠢᠯᠳᠡᠢ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 17 ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ 6 ᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠵᠣ᠂ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠠᠩᠬᠢ ᠳᠤ ᠴᠥ ᠭᠠᠷᠠᠬ ᠪᠥᠷᠢ 2 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠣ᠂ ᠥᠨᠡᠨ ᠬᠦ ᠥᠨᠳᠥᠰᠥᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠣᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ‌‍ᠲ᠋ᠡᠩᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃          ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠰᠣ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠰᠣᠷᠠᠯᠳᠠ ᠥᠬᠡᠢ ᠲᠡᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠪᠠ᠃ ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠶᠥᠩ ᠵᠧᠨ 1988 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠣᠰ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠮᠠᠬᠴᠨ᠂ ᠲᠡᠬᠡᠳᠥ ᠱᠠᠳᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠵᠠᠰᠠᠬ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠱᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠬᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠪᠡᠯᠡ ᠮᠥᠩᠬᠦ ᠣᠯᠵᠣ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠬᠡᠳᠥ ᠬᠡᠷ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠡᠳᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ᠪᠥᠬᠡᠳ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ᠂ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ᠂ ᠲᠡᠬᠦᠯᠲᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷ᠂ ᠳᠣᠬᠯᠠᠭᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠥᠬᠦᠬᠡᠷᠣᠮᠵᠢ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠴᠥᠮ ᠪᠥᠷᠢᠳᠥᠬᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠵᠣᠷᠢᠬ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠡᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠰᠣᠷᠣᠬᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠥ ᠪᠥᠬᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠥᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠥᠬᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠬᠴᠢ ᠪᠥᠬᠦᠯᠢ ᠡᠳᠣᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠣᠬᠡᠳ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠥᠷᠢᠮᠳᠥ ᠬᠡᠣᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠵᠣᠷᠢᠬᠳᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠭᠠᠳ ᠥᠷᠬᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠥᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ᠪᠥᠬᠡᠳ ᠲᠠᠯᠠᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠵᠢᠴᠢ ᠥᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠣᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠰᠠ‌‍ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠰᠣ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠲᠠᠰᠣᠷᠠᠯᠳᠠ ᠥᠬᠡᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠬᠤᠳᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ᠂ 2003 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ 2005 ᠣᠨ ᠬᠥᠷᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ‌‍ᠬᠥ᠋ᠮᠥᠵᠢᠯ ‍ᠤᠨ‌ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠬᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠥᠪᠠᠷᠰᠠᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠠᠳ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ‌‍ᠲ᠋ᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠥᠨᠠᠮᠯᠠᠯ ᠢ ᠣᠯᠵᠣ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠵᠢᠯ ᠪᠥᠷᠢ ᠡᠬᠡᠯᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ᠂ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ᠂ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠶ᠋ᠠᠷ‌ᠣᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠲᠠᠪᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠯᠬᠡ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠰᠣᠷᠠᠯᠳᠠ ᠥᠬᠡᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠬᠡᠳ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ᠂ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ᠋‌ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠬᠡᠣᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠥᠳᠳᠡᠷ ᠳᠥᠷᠬᠡᠨ ᠲᠡᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠵᠣ᠂ ᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠬᠥᠷᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠰᠣᠷᠣᠬᠴᠢᠳ ᠠᠴᠠ 700 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠣ᠂ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ᠂ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠮᠠᠳᠡᠴᠨ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ‌‍ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃            ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠥᠷᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠢ ᠭᠤᠮᠣᠳᠠᠭᠠᠳᠠᠬ ᠥᠬᠡᠢ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠶᠥᠩ ᠵᠧᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠭᠤ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠣᠰ ᠬᠡᠣᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠨᠢ 1989 ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠭᠠᠰᠢ᠂ ᠣᠷᠢᠳ ᠬᠤᠵᠢᠳ ︽ᠪᠥᠬᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ︾᠂ ︽ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠨᠳᠥᠰᠥᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠥᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ︾᠂ ︽ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠵᠢᠨ‌‍ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠨ ᠨᠢᠬᠡᠴᠢ︾ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢ ᠬᠥᠷᠳᠡᠵᠣ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠥ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠥᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠴᠢ᠂ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ‍ᠤᠨ‌‍ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠥᠨᠳᠥᠰᠥᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠥᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠡ᠊ᠩᠬᠡᠷ ᠵᠶ᠋ᠠᠨ‌ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃           ᠲᠠᠯᠠᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠥᠨᠳᠥᠰᠥᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠣᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠨᠢᠬᠡᠪᠥᠷᠢ ᠳᠤ ᠴᠥᠮ‌‍ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠶᠥᠩ ᠵᠧᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠣᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠥᠷᠢ ᠰᠢᠩᠬᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠶᠣᠸᠠᠨ‌‍ᠶᠥ᠋ᠩ ᠵᠧᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠨᠢᠭᠳᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠴᠥᠨ ᠳᠤ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠨᠠᠩ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠰᠠᠴᠣᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠯᠠᠪᠳᠡᠢ︕  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ