ᠲᠠᠪᠤ᠂  ᠡᠯ ᠭᠸᠤ ᠸᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2019/1/8
         ᠡᠯ ᠭᠸᠤ ᠸᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠤᠤ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠱᠠ ᠭᠧ ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠯᠠ ᠱᠦᠯᠳᠦᠯᠢᠭ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ‌‍ᠰᠢᠪᠠᠷᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠴᠦ᠂ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠰᠤᠯᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ2800 —3300 ᠭᠷᠠᠳᠦ᠋ᠰ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠷᠢᠵᠦ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠤᠰᠤᠨ  ᠤ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠰᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠳᠤ᠂ ᠢᠯᠴᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠳᠤᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠳᠠ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠰᠤᠯᠠ ᠱᠦᠯᠳᠦᠯᠢᠭ ᠺᠠᠯᠢ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯᠳᠦ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠳᠠᠯᠠᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ