ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠰᠾᠢ ᠼᠦᠨ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠡᠮᠬᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2019/1/8
         ᠰᠾᠢ ᠼᠦᠨ ᠤ ᠠᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠡᠮᠬᠡ ᠨᠢ ᠵᠤᠤ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠾᠢ ᠼᠦᠨ‌‍ᠲ᠋ᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠷᠳᠤ ᠺᠠᠯᠢ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦᠨ  ᠳᠤ ᠤᠷᠭᠤᠵᠦ᠂  ᠠᠮᠳᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠦ᠂ ᠠᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠡᠮᠬᠡ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠰᠾᠢ ᠼᠦᠨ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠳᠠᠯᠠᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ