ᠵᠡᠭᠡᠰᠦᠳᠡᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠳᠤ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠳᠤᠷᠰᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠪᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2019/10/28
        ᠤᠷᠴᠢᠮ᠂ ᠵᠡᠭᠡᠰᠦᠳᠡᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠳᠤ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ— ᠳ᠋ᠠ ᠬᠤᠩ ᠺᠦᠢ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠪᠠ

        ᠦᠨᠦ ᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ᠂ ᠵᠡᠭᠡᠰᠦᠳᠡᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ

ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠴᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠬᠤᠭ

ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤᠭᠲᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ‌‍ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠳᠦᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠤᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠰᠠᠳᠡ᠂

 ᠳ᠋ᠠ ᠬᠤᠩ ᠺᠦᠢ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ᠂ ᠵᠠᠩ ᠢ ᠴᠧᠩ ᠶᠤᠤ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ᠂ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠵᠢᠶᠠ ᠭᠧ ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠳᠤ

ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ 300 ᠲᠦᠮᠡᠨ‌‍ᠲ᠋ᠦ᠋ᠭᠦᠷᠢᠭ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ 3 ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ

ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠳᠤ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ 900ᠳᠦᠷᠦᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ᠂ 3

ᠵᠤᠤᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠳᠦᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ᠂ 50 ᠳᠦᠷᠢᠳᠡᠭ ᠳᠡᠷᠭᠡ᠂1 ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ

ᠪᠤᠯᠠᠵᠦ ᠳᠦᠭᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠨ ᠦᠭᠴᠡᠢ᠃    

 

   

        ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠳᠤ ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠᠳᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ

ᠵᠡᠭᠡᠰᠦᠳᠡᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠬᠢᠷᠳᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ

ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠰᠢᠪᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 3ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠳᠤ

ᠤᠭᠴᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠂ ᠵᠡᠭᠡᠰᠦᠳᠡᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢᠳᠡ ᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠳᠠᠯᠠᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ