“ᠳᠠᠸᠠ ᠬᠤᠤ” ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢᠭ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠪᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2019/11/1
      ᠲᠠᠸᠠ ᠬᠤᠤ ᠨᠢ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠡᠭᠡᠰᠦᠳᠡᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠬᠤᠩ ᠺᠦᠢ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ几 ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠷᠦᠴᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠦ ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠦᠷᠭᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ40 ᠭᠷᠠᠳᠦ᠋ᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠯᠵᠤᠤᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠤ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ  ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃       ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠨᠢ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠨ᠂ ᠦᠩ ᠰᠢᠮᠡᠯᠢᠭ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ ᠰᠢᠷᠤᠢ᠂ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ᠂ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠠᠶᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠩᠭᠠᠯᠳᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ᠂ ᠳᠠᠸᠠ ᠬᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ— ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂“ᠳᠠᠸᠠ ᠬᠤᠤ” ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

       ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠱᠦᠵᠢ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ“ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ” ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠢ

ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠯᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ    

           

       ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠡᠮ ᠰᠦᠷᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠰᠦᠯᠢᠶᠤᠤ

ᠪᠦᠷᠬᠦᠪᠴᠢ ᠳᠡᠪᠢᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ“ᠳᠠᠸᠠ ᠬᠤᠤ” ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢᠭ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠪᠠ︕

      ᠤᠭᠤᠳᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠨᠢ 5 ᠵᠢᠩ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠵᠢᠩ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ10 ᠳᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠃

      ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠳᠠᠰᠤ᠄ 15894949034

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠳᠠᠯᠠᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ