ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠴᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/10/13
       ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ        ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭ        ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠦᠶᠡᠰ ᠯᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ        ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ                ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠭᠯᠠᠭᠠᠷ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ        ᠽᠠᠮᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠳᠠᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ        ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠦᠶᠡᠰ ᠯᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ        ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ               ᠲᠤᠭᠤᠷ ᠬᠠᠷᠭᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ       ᠳᠤᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠳᠦ ᠪᠤᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ       ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠦᠶᠡᠰ ᠯᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ       ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ             ᠠᠯᠳᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠶᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭ       ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ       ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠦᠶᠡᠰ ᠯᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ       ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄  ᠶᠢᠨ ᠢᠦᠢ ᠱᠠᠨ ᠤ《ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠭᠦᠷᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ》ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃