ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/10/13
     ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ      ᠤᠤᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠢ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠨ ᠪᠤᠢ      ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠨᠠᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ      ᠪᠢᠳᠡ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠵᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ              ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ      ᠤᠤᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠢ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠨ ᠪᠤᠢ      ᠴᠠᠭᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠭᠦᠦ ᠨᠠᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ      ᠪᠢᠳᠡ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠵᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ          ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ      ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠲᠠᠦᠯᠡᠢ ᠨᠠᠬᠢᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ      ᠨᠠᠬᠢᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠨᠠᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ      ᠪᠢᠳᠡ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠵᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ          ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ      ᠪᠦᠵᠦᠩ ᠲᠠᠦᠯᠠᠢ ᠪᠦᠭᠬᠦᠯᠵᠡᠨ᠎ᠡ      ᠪᠦᠬᠦᠶᠢᠯᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠨᠠᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ      ᠪᠢᠳᠡ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠵᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬᠡᠰᠢᠭᠪᠡᠶᠠᠷ᠂ ᠲᠦᠮᠡᠨᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯᠯᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ︽ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠵᠢᠨ‌‍ᠭᠡᠮ ᠢ ᠡᠮᠨᠡᠬᠦ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠡ᠊