ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠭᠡᠷ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/10/20
      ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ       ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠶᠤ᠋ ᠤᠭ᠍ᠶᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ       ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠶᠤ᠋ ᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠮᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ       ᠡᠵᠢ ᠮᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ           ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠭᠭᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ       ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠶᠤ᠋ ᠤᠭ᠍ᠶᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ       ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠶᠤ᠋ ᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠮᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ       ᠡᠵᠢ ᠮᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄  ᠶᠢᠨ ᠢᠦᠢ ᠱᠠᠨ ᠤ《ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠭᠦᠷᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ》ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃