ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/10/20
    ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ     ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ          ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠲᠠᠢ          ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠲᠠᠢ      ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠬᠦ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ      ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ          ᠦᠨᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠬᠦ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ          ᠦᠨᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄  ᠶᠢᠨ ᠢᠦᠢ ᠱᠠᠨ ᠤ《ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠭᠦᠷᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ》ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃