ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠰᠦᠮᠪᠦᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/10/20
     ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠰᠦᠮᠪᠤᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢ      ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠭ ᠠᠴᠠ ᠭᠡᠶᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ      ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ      ᠠᠮᠤᠷ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ          ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠰᠦᠮᠪᠤᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢ      ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠡᠶᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ      ᠡᠵᠢ ᠠᠪᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ      ᠡᠩᠬᠡ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠠ                   ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠨᠢ       ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ       ᠨᠠᠷᠮᠢᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠵᠤᠯᠠ       ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠭᠦᠷᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠰᠢᠦ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄  ᠶᠢᠨ ᠢᠦᠢ ᠱᠠᠨ ᠤ《ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠭᠦᠷᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ》ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃