ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠭᠤᠨ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/10/28
       ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠭᠤᠨ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠴᠠᠩ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ        ᠨᠠᠪᠴᠢᠳᠤ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠮᠤᠳᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠮᠰᠡᠭ              ᠠᠰᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠵᠢᠷᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤᠤ              ᠰᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠤᠨ ᠰᠠᠢ                    ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ        ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠳᠤ ᠡᠵᠡᠳ ᠨᠤᠶᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠳᠦᠰᠢᠭ              ᠠᠰᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠵᠢᠷᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤᠤ              ᠰᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠤᠨ ᠰᠠᠢ                       ᠵᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ       ᠵᠢᠷᠤᠮᠳᠤ ᠡᠵᠡᠳ ᠨᠤᠶᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠳᠦᠰᠢᠭ             ᠠᠰᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠵᠢᠷᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤᠤ             ᠰᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠤᠨ ᠰᠠᠢ             ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ       ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠳᠤ ᠡᠵᠡᠳ ᠨᠤᠶᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠳᠦᠰᠢᠭ            ᠠᠰᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠵᠢᠷᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤᠤ            ᠰᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠤᠨ ᠰᠠᠢ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄  ᠶᠢᠨ ᠢᠦᠢ ᠱᠠᠨ ᠤ《ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠭᠦᠷᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ》ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃