ᠢᠳᠡᠷ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/10/28
      ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠯᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ       ᠢᠳᠡᠷ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠯᠠ ᠮᠢᠨᠢ       ᠤᠶᠢᠳᠬᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ       ᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠡᠵᠢ ᠯᠠ ᠮᠢᠨᠢ             ᠳᠠᠯᠠᠩ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠳᠡᠭᠰᠢᠭᠴᠢ       ᠳᠠᠯᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠦ       ᠳᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠶᠦᠯᠭᠡᠭᠴᠢ       ᠢᠳᠡᠷ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠯᠠ ᠮᠢᠨᠢ           ᠵᠤ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠭᠦᠶᠦᠯᠭᠡᠭᠴᠢ       ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠦ       ᠵᠤᠤᠵᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠨ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠤᠭᠴᠢ       ᠢᠳᠡᠷ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠯᠠ ᠮᠢᠨᠢ      
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄  ᠶᠢᠨ ᠢᠦᠢ ᠱᠠᠨ ᠤ《ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠭᠦᠷᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ》ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃