ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠣᠭᠤᠢ ᠰᠠᠷᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/10/28
       ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠰᠠᠷᠠ ᠨᠢ        ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠎ᠠ        ᠳᠠᠩᠰᠤᠭ ᠳᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠰᠬᠡᠭᠰᠡᠨ        ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠢᠦ              ᠲᠤᠭᠤᠨᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ        ᠲᠤᠯᠢ ᠮᠡᠳᠦ ᠳᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ        ᠳᠤᠭᠯᠠᠵᠦ ᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠩᠭᠤᠳᠠ        ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠤᠶᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ                ᠭᠤᠪᠢᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ        ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ        ᠭᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠦᠰᠬᠡᠭᠰᠡᠨ        ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠢᠦ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄  ᠶᠢᠨ ᠢᠦᠢ ᠱᠠᠨ ᠤ《ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠭᠦᠷᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ》ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃