ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨᠬᠦᠦ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/10/28
       ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠤ        ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ        ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠳᠡ ᠯᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ        ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨᠬᠦᠦ                ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ        ᠠᠯᠠᠭ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ        ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠡᠨ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠪᠡᠯ        ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨᠬᠦᠦ           ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ       ᠬᠤᠯᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ       ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠡᠨ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠪᠡᠯ       ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨᠬᠦᠦ                     ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ       ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠮᠪᠠᠨ ᠲᠠᠢ       ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠡᠨ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠪᠡᠯ       ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨᠬᠦᠦ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄  ᠶᠢᠨ ᠢᠦᠢ ᠱᠠᠨ ᠤ《ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠭᠦᠷᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ》ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃