ᠡ᠊ᠡᠭᠬᠡᠪᠡᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠤ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠡ ᠤᠯᠵᠠ᠊
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/9/1
     ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠢ ᠪᠠᠷ᠂ ᠡ᠊ᠡᠭᠬᠡᠪᠡᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠶᠡ ᠭᠧ ᠪᠦ᠋ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠩ ᠢᠤᠢ ᠼᠦᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠡ ᠬᠤᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠢᠮᠦ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠡ ᠤᠯᠤᠬᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠬᠰᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠢᠮᠦ ᠨᠢ 2200 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠮᠦ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠡᠢ᠃ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠯ ᠶᠠᠩ ᠢᠤᠢ ᠼᠦᠨ ᠨᠠᠷᠢᠮᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠭᠤᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠯ ᠢ ᠦᠵᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ᠃

     

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ