ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠠ ᠰᠠᠪᠠ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/9/15
  ᠬᠠᠷᠢ ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠵᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠂ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠴᠢᠨ᠎ᠠ᠃    ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠪᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠫᠢᠯᠠ ᠰᠠᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠭᠤᠷᠰᠤᠭ ᠬᠤᠷᠤᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠦ᠂ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠯ ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠡᠳᠦᠢ ᠳᠡᠳᠦᠢ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠳᠠ ᠪᠤᠭ ᠮᠠᠯ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃    ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠶᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠰᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠳᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠦᠢᠳᠧᠩ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠴᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠬᠡᠳᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠦᠢᠳᠧᠩ ᠨᠢ ᠭᠠᠯ ᠭᠤᠯᠤᠮᠳᠠ ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ 《ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠪᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ》ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃