ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠠ ᠰᠠᠪᠠ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/9/15
    1.ᠶᠠᠳᠠᠭᠤᠴᠤᠳ᠂ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠯᠢᠭ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠭᠤᠶᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠴᠢᠨ᠎ᠠ᠃     2.ᠰᠠᠮᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠨᠢ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠴᠢᠵᠦ᠂ ᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠬᠢ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ ︵ᠢᠮ ᠳᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ︶ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠴᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠬᠢᠯᠠᠵᠦ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠢᠰᠢᠭᠡ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠯ ᠢ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠳᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠦ ᠦᠭᠳᠡᠭ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠪᠤᠢ᠃    3.ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠵᠦ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠴᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ 《ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠪᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ》ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃