ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠠ ᠰᠠᠪᠠ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/9/15
  1.ᠠᠮᠠᠨ ᠰᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠ    ① ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ    ② ᠠᠮᠠᠨ ᠰᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠ ︵ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠ︶   ᠠᠮᠠᠨ ᠰᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠳᠠᠭ᠃ ︵ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠂ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ︶ ᠬᠦᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠴᠢᠵᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠨᠢ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠤᠳᠤ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃    ᠠᠮᠠᠨ ᠰᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠭᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠠᠮᠠᠨ ᠰᠦᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃    2.ᠳᠤᠭᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠ ︵ᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠰᠠᠪᠠ︶    ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ᠂ ᠳᠤᠭᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦ᠂ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠰᠠᠪᠠ ᠴᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠤᠴᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠪᠡᠯ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠶᠢᠴᠤᠳ ᠪᠠ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠦᠭᠴᠦ᠂ ᠡᠮᠦᠰᠬᠦ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ᠂ ᠰᠤᠯᠠ ᠵᠠᠷᠤᠬᠤ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃    ᠳᠤᠭᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ— ᠦᠭᠭᠦᠯᠭᠡ᠂ ᠠᠪᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ᠂ ᠴᠠᠭ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠲᠤ ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠮᠦᠰᠬᠡᠯ ᠵᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠦ ᠳᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ    ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠤ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠭᠳᠠᠴᠢᠬᠠᠪᠠᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠪᠡ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠨᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃    3.ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠠᠪᠠ     ① ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠳᠦᠪ ︵ᠲᠦᠪᠯᠡᠭᠴᠢ︶ ᠢ ᠳᠤᠰ ᠳᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃     ② ᠬᠤᠨᠵᠢᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ︵ᠳᠠᠰᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ︶᠂ ᠪᠡᠷᠭᠡᠨ ︵ᠪᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ︶ ᠢ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃     ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠨᠵᠢᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃     ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠨᠵᠢᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠳᠡᠰᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠤᠳᠤ ᠬᠤᠨᠵᠢᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠵᠤᠴᠢᠳ ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠰᠠᠮᠪᠠᠢ ᠬᠦᠬᠦᠦᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠯᠠᠳᠠᠭ᠃    4.ᠲᠦᠪᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠ ︵ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠳᠦᠪ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ ᠰᠠᠪᠠ︶     ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠷᠰᠤᠭ ᠵᠢᠩᠰᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠤᠩᠬᠤ ᠰᠦᠩ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠪᠤᠢ᠃     ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠷᠰᠤᠭ ᠵᠢᠩᠰᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠦᠮ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠲᠤ ᠴᠤ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠰᠠᠪᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ᠃     5. ᠰᠦᠩ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ     ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠷᠰᠤᠭ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠵᠢᠩᠰᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠤᠩᠬᠤ ᠰᠦᠩ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠪᠤᠢ᠃    ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠰᠦᠩ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠦ᠂ ᠳᠦᠪ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ᠂ ᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠠᠪᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠠᠮᠠᠷᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠰᠠᠪᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠦᠪ ᠵᠦᠭ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃     6.ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠰᠠᠪᠠ ︵ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠ︶     ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠮᠤᠷᠳᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠰᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠪᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠦ ᠬᠦᠦ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠳᠠᠭ᠃     7.ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ ︵ᠬᠦᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠰᠠᠪᠠ︶     ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ ︵ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ︶᠂ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦ᠂ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠰᠠᠪᠠ ᠨᠢ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠠᠪᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠦ᠂ 2 ᠯᠤᠩᠬᠤ ᠠᠷᠢᠬᠢ᠂ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠲᠢᠶᠤᠤᠽᠢ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠲᠠᠢ᠃     ᠰᠠᠪᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠪᠠ ᠳᠤᠰᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠠᠮᠰᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠰᠠᠪᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ 3 ᠬᠤᠨᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃     ᠰᠠᠪᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠭᠠᠴᠤ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠶᠢᠴᠤᠳ ᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠦᠭᠴᠦ ᠡᠮᠦᠰᠬᠡᠯ ᠵᠡᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠲᠠᠢ᠃     8.ᠪᠡᠷᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ     ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠ᠂ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠡᠷᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠤᠯᠤᠮ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠢᠮᠠᠭ ᠠᠮᠤ ᠪᠤᠷᠠᠮ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠪᠤᠭᠤᠷᠰᠤᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃     ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠶᠢᠴᠤᠳ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠦᠭᠴᠦ᠂ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ᠂ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠯ ᠢ ᠪᠡᠷᠭᠡᠳ ᠲᠤ ᠰᠠᠪᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠦᠭᠴᠦ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠃     9.ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠨᠠᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠰᠠᠪᠠ     ᠪᠤᠭᠤᠷᠰᠤᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠩᠰᠡ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠶᠢ ᠳᠦᠪᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠭᠡᠵᠦ᠂ 2 ᠯᠤᠩᠬᠤ ᠠᠷᠢᠬᠢ᠂2 ᠴᠠᠢ᠂ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠲᠢᠶᠤᠤᠽᠢ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠪᠤᠢ᠃    ᠡᠨᠡ ᠶᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠳᠡᠭ᠃    10.ᠠᠴᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠠᠪᠠ ︵ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠ︶     ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠴᠠᠢ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠠᠯᠳᠠ ᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠦ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠡᠮᠦᠰᠬᠡᠯ᠂ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠃     ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠡᠵᠢ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠡᠬᠦᠬᠦ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃     ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠲᠤ ᠤᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠵᠢ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠰᠠᠪᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠦ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃     11.ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠰᠠᠪᠠ ︵ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠ︶     ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠮᠤᠷᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠳᠠᠰᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠦ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ᠎ᠠ᠃     12.ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠰᠠᠪᠠ ︵ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠰᠠᠪᠠ︶     ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ— ᠰᠢᠭᠦᠰᠦ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠰᠠᠪᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠪᠠᠨᠽᠠ ︵ᠪᠠᠭᠽᠠ︶ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠴᠠᠢ ᠶᠢ ᠦᠷᠦᠵᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ᠎ᠠ᠃    ᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠡᠯᠡᠭ᠂ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ ᠬᠦᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠂ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠠᠰᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠪᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠃    ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ᠂ ᠬᠦᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠰᠠᠪᠠ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ᠎ᠠ᠃    13.ᠪᠡᠷᠢ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠰᠠᠪᠠ ︵ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠ︶    ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠴᠠᠢ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠪᠡᠷᠭᠡᠳ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠳᠠᠮ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠠᠪᠠ  ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ ᠪᠡᠷᠢ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ︵ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ︶ ᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠦᠮᠴᠢ ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠵᠦ᠂ ᠦᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠮᠰᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠳᠠᠭ᠃    14.ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠ ︵ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠ︶    ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠤᠴᠢᠵᠦ ᠰᠠᠪᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃    ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠷᠮᠤᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠦ᠂ ᠠᠮᠠᠨ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠦ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠤᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃    15. ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠ ︵ᠰᠢᠭᠦᠰᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠ︶    ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ 3 ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠦ ᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠰᠠᠪᠠ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠠᠪᠴᠦ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠠᠴᠤ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠡᠷᠬᠡᠨ᠂ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠢᠳᠡᠷ ᠳᠦᠷᠦᠯ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃    16.ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠ ︵ᠰᠢᠭᠦᠰᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠ︶    ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠ᠂ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠤᠴᠢᠨ᠎ᠠ᠃    17.ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠰᠠᠪᠠ    ᠳᠦᠷᠬᠦᠮ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠳᠦᠷᠦᠯ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠨᠢ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠤᠴᠢᠨ᠎ᠠ ︵ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ︶᠃    ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠲᠤ ᠶᠡᠷᠦ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠰᠠᠪᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠴᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ᠂ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦᠨ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠰᠠᠪᠠ ᠨᠢ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠰᠠᠪᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠪᠠᠨᠽᠠ ︵ᠪᠠᠭᠽᠠ︶ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃    ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤ ︵ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ︶ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠵᠤᠭᠳᠤᠷᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠳᠠᠯᠠᠯᠬᠦ ᠳᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ᠂ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠴᠦ᠂ ᠬᠦᠴᠦ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠶᠢᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠴᠢᠳᠠᠭ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ 《ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠪᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ》ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃