ᠶᠢᠰᠦ᠂ ᠰᠠᠪᠠ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠵᠢᠩᠰᠡ ︵ᠬᠤᠷᠤᠳ︶ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/9/15
 1.ᠳᠠᠷᠬᠠᠳᠴᠤᠳ ᠰᠠᠪᠠ ᠳᠠᠭᠡᠵᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠢᠩᠰᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠬᠠᠳᠴᠤᠳ ᠪᠤᠯ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠢ ᠰᠠᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠯ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠳᠡᠭ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃   2.ᠤᠳᠤᠭ ᠦᠦᠰᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠰᠠᠪᠠ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠩᠰᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠭ᠂ ᠦᠦᠰᠢᠨ ᠤ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠡᠷᠬᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠵᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃    3.ᠤᠳᠤ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠡᠷᠢᠮ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠠᠪᠠ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠩᠰᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠤᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ 《ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠪᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ》ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃