ᠠᠷᠪᠠ᠂ ᠰᠠᠪᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠵᠡᠬᠦᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/9/15
   1.ᠰᠢᠭᠦᠰᠦᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠶᠢ 2 ᠪᠤᠭᠤᠷᠰᠤᠭ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠵᠢᠩᠰᠡ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃    2.ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ( ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠵᠢᠩᠰᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠤᠢ)᠃    3.ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠨᠢ 2 ᠪᠤᠭᠤᠷᠰᠤᠭ ᠢ ᠵᠢᠩᠰᠡ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠮᠰᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠰᠠᠪᠠ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠠᠵᠦ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠵᠡᠬᠦᠨ᠎ᠡ᠃    ᠡᠩ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠰᠠᠮᠪᠠᠢ᠂ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠰᠠᠪᠠ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠨᠢᠯᠬᠠᠰ ᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠤᠴᠢᠭᠰᠠᠳ ᠲᠤ ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠵᠡᠭᠦᠳᠡᠭ ᠴᠤ ᠪᠤᠢ᠃    ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠪᠤᠯ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠶᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠳᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠤᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠦᠯ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠰᠢᠭ᠂ ᠴᠠᠢ᠂ ᠡᠮᠦᠰᠬᠡᠯ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠲᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠳᠦᠪ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠳᠡᠮᠴᠢ᠂ ᠬᠤᠨᠵᠢᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠪᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠲᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭ  ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠳᠦᠪ ᠮᠤᠷᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠦ᠂ 2 ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠦ《ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠳᠦᠪᠰᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ》ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃    ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠳᠦᠪ ᠲᠤ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠴᠠᠢ ᠵᠡᠬᠦᠬᠦ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠤᠢ᠂ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠴᠠᠢ ᠵᠡᠭᠦᠪᠡᠯ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠦ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ  ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ 《ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠪᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ》ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃