ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠶᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠵᠠᠭᠤᠰᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠬ ᠲᠠᠢ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/10/21
       ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠶᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠵᠠᠭᠤᠰᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠬ ᠲᠠᠢ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ         ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠡᠵᠢᠬᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ           ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠶᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ  ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠵᠤ᠂ ᠨᠡᠬᠡᠳᠡᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠦᠬᠦᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠡᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠶᠠᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠳᠠᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂  ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠢᠢᠯᠡᠳᠬᠦᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠬᠦᠤ ᠢᠳᠡᠪᠠᠯ ᠡᠳᠡᠬᠡᠷ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠳᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠡᠵᠢᠬᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠰᠢᠩᠬᠡᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠂ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠢ  ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃           ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ          ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ᠂ ᠦᠬᠡᠬᠦ᠂ ᠰᠢᠬᠢᠷ᠂ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ᠂ ᠡᠷᠤᠳᠡᠰᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠤᠯ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠳᠡᠵᠢᠬᠡᠯᠳᠤ ᠡᠳ᠋ ᠮᠦᠨ᠂ ᠡᠳᠡᠬᠡᠷ ᠨᠢ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠦᠷᠬᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃  ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠡᠵᠢᠬᠡᠯ ᠢ ᠳᠡᠩᠴᠡᠬᠦᠷᠢᠳᠠᠢ ᠰᠢᠩᠬᠡᠬᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭ ᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠤᠬᠡ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ  ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠴᠦᠮ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠪᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠪᠠ ᠬᠤᠯᠢᠰᠢᠨ  ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠢ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠤᠭ ᠢᠳᠡᠰᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠶᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ  ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠢ ᠶᠤᠮ᠂ ᠳᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ C ᠪᠠ ᠡᠷᠤᠳᠡᠰᠤ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠰᠠ  ᠰᠢᠷᠬᠡᠭᠯᠢᠭ ᠡᠳ᠋ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠬᠡ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠦᠮᠠᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ᠂  ᠬᠤᠷᠭᠤᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠤᠢᠢᠯᠡᠳᠤᠯ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠭ ᠳᠤᠯᠠ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠤ 250 ᠭᠷᠡᠮ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠬᠡᠭᠰᠢ  ᠢᠳᠡᠰᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃          ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ           ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠤ᠂ ᠬᠡᠳᠤᠷᠡᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠴᠠᠳᠬᠤ ᠨᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠤᠷᠳᠠᠢ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ  ᠡᠷᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠ ᠶᠢᠰᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠴᠠᠳᠪᠠᠯ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠩ ᠤᠷᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ  ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃         ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠬ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ          ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠳᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠳᠤᠯᠠ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠬ ᠵᠠᠵᠢᠯᠵᠤ ᠳᠠᠶᠢᠯᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠯᠬᠢᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠡᠨᠡ  ᠨᠢ  ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠤᠷᠳᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠠᠶᠢᠮᠤ ᠠᠴᠠ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠬ ᠬᠡᠷᠴᠢᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠵᠢᠯᠬᠤ ᠳᠤ  ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠢ ᠬᠡᠮᠬᠡᠯᠵᠤ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠬ ᠵᠠᠵᠢᠯᠵᠤ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠵᠠᠯᠬᠢᠨ  ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤ ᠬᠡᠳᠡᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠦᠷᠬᠡᠳᠡᠯ ᠢ ᠬᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠤᠨ ᠰᠢᠩᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃         ᠢᠯᠵᠠᠷᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠠᠬᠤ          ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠶᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠤᠨᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠪᠠᠵᠢᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠰᠢᠩᠬᠡᠬᠡᠬᠦ  ᠰᠢᠩᠬᠡᠨ ᠪᠠ ᠰᠢᠩᠬᠡᠬᠡᠬᠦ ᠢᠰᠬᠡᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠱᠦᠬᠦᠷᠡᠯᠳᠠ ᠪᠠᠭᠠᠰᠴᠤ᠂ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤ ᠬᠡᠳᠡᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠩᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠠᠴᠠ᠂ ᠵᠠᠭᠤᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠵᠠᠷᠠᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠠᠪᠠᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃       ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ          ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠶᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤᠷᠦ᠋ᠢᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ  ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠠᠪᠴᠢᠵᠤ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ᠂ ᠡᠬᠡᠬᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ  ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠳᠤᠳᠤᠷ ᠡᠷᠬᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢ  ᠨᠦᠯᠤᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠠᠴᠠ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠶᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠠᠮᠠ ᠬᠠᠯᠠᠬᠤ  ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃        ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠬᠦ         ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠬᠡᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠠᠬᠠᠳᠠᠪᠠᠯ ᠵᠢᠷᠤᠬᠡ᠂ ᠪᠦᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠦᠷᠬᠡᠳᠡᠯ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠤᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠤ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠤᠷᠵᠢᠬᠦᠯᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠤᠬᠡ  ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠶᠢᠴᠤᠳ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠤ 6 ~ 8 ᠭᠷᠠᠮ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃                       
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ