ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠣᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠭᠡᠷᠰᠡᠥᠯᠡᠭᠡᠷᠡᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/10/29
                        ᠵᠣᠠ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠬᠥᠷᠵᠡ ᠬᠤᠰᠣᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠣ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠭᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠠᠨᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠡᠳᠦ᠋ᠢᠪᠡᠷ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠭᠦ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠥᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠥ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠷᠣ ᠳᠤ ᠠᠶᠣᠯ ᠬᠥᠨᠥᠭᠡᠯ ᠨᠢᠭᠤᠭᠳᠠᠵᠣ ᠪᠣᠢ ᠶᠢ ᠲᠡ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠤᠤ︖        ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠬ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠥᠨᠥᠭᠡᠯ ᠥᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠣᠬᠢᠷᠳᠣᠯ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠥᠳᠥᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠭᠡᠵᠥ ᠢᠳᠡᠵᠡᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠥ ᠥᠨᠡᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠣᠷ ᠬᠥᠨᠥᠭᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠶᠣᠮ᠃         ᠨᠢᠳᠣᠨᠣᠠ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠣᠭᠳᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ᠂ ᠣᠢ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ᠂ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠠ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠣᠭᠳᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠭᠡᠳᠥᠷᠡᠵᠥ᠂ ᠬᠥᠨᠥᠭᠡᠯ ᠥᠭᠡᠢ ᠢᠳᠡᠰᠢᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠥᠪᠰᠢᠨ ᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠡᠳᠥᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠡ ᠤ ᠪᠣᠬᠢᠷᠳᠣᠯ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠡ ᠠᠴᠠ ᠴᠥ ᠭᠡᠳᠥᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃         ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠬ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠪᠣᠬᠢᠷᠳᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠠ ᠪᠣᠢ︖ ᠲᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠡ ᠪᠥᠷ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠡᠳᠥᠷᠡᠵᠥ ᠬᠥᠨᠥᠭᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠠ ᠪᠣᠢ︖        ᠪᠢᠳᠠ ᠣᠷᠢᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠠ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠥᠵᠡᠶ᠎ᠡ᠃        ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠠᠯ ᠪᠢᠯᠬᠠᠬᠰᠠᠠ ᠨᠣᠪ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠠ ᠡᠪᠡᠰᠥ ᠣᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠠ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠥᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠠᠴᠠ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠭᠡᠮᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠲᠥᠷᠥᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠃ ᠥᠨᠡᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠢᠮᠥᠷᠬᠦᠥ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠠ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠡᠮ ᠪᠡ ᠡᠪᠡᠰᠥ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠡᠪᠡᠰᠥ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠡᠪᠡᠰᠥ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠠ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠣᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠣᠠᠴᠠᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠠ ᠵᠢᠯ ᠪᠥᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠮᠠᠭᠴᠠ ᠬᠤᠭ ᠡᠪᠡᠰᠥ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠭᠤᠳᠠᠬ ᠠᠴᠠ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠡᠪᠡᠰᠥ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠵᠣ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠨᠥᠭᠡᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠡᠪᠡᠰᠥ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠡ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠬ ᠥᠭᠡᠢ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠪᠡᠰᠥ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠡᠮ ᠢ ᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠨᠢ ᠨᠡᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃      ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠳᠡᠬᠡᠢ ᠲᠡᠭᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠣᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠭᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠭᠡᠰᠡᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ ᠡᠯᠭᠦᠭᠰᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠬᠦᠵᠥ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠵᠣ ᠲᠡᠭᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠬᠦ ᠶᠠᠭᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ᠃     ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠰᠥ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠮᠡᠳᠥ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠵᠣ ᠪᠣᠯᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠥᠵᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠣᠬᠢᠷᠳᠣᠯ ᠨᠢᠭᠤᠭᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠢᠯᠡᠳᠪᠥᠷᠢ᠂ ᠬᠤᠷᠳᠣᠠ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠬᠢᠷᠳᠣᠯ ᠨᠡᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠢ᠃ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠢᠯᠡᠳᠪᠥᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠬᠢᠷ ᠣᠰᠣ᠂ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠡ ᠤ ᠬᠠᠶᠠᠬᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠡᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠬᠢᠷᠳᠣᠯ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠥᠰᠥ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠳᠤ ᠰᠢᠮᠡᠳᠴᠥ᠂ ᠣᠷᠳᠣ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠣᠭᠰᠠᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠬᠥᠷᠥᠰᠥ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠬᠢᠷᠳᠣᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠡᠳᠦ᠋ᠢᠪᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠢᠯᠡᠳᠪᠥᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠵᠡᠯᠢᠭᠦᠳ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠥ ᠮᠧᠲ᠋ᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠬᠢᠷᠳᠣᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠥᠡᠳᠥ ᠨᠣᠴᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠵᠡᠭᠦᠢ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠭᠡᠷᠬᠢᠨ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠬᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠠ ᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠥᠯᠥ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠣᠴᠢᠷ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠭᠦ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠭᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠥᠮᠡᠡ ᠵᠥᠪ ᠪᠢᠵᠡ᠃         ᠴᠣᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠬ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠡᠳᠥ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠬ ᠥᠭᠡᠢ ᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠡᠳᠥ ᠶᠢ ᠬᠥᠨᠥᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠣᠷ ᠤᠨ ᠥᠡᠳᠥᠰᠥ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠪᠣᠢ ᠨᠢ ᠥᠨᠡᠭᠡᠷ ᠠᠶᠣᠳᠠᠰᠣ ᠬᠥᠷᠭᠡᠮᠡᠷ᠃ ᠢᠢᠮᠥ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠳᠠ ᠭᠡᠳᠥ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠵᠥᠪ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠣᠮ᠃     ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ︽ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠰᠣᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ︾᠂ ︽ᠬᠥᠨᠥᠭᠡᠯ ᠥᠭᠡᠢ ᠢᠳᠡᠰᠢᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ︾ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠥᠯᠢᠶᠡᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠣᠰᠣᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠣᠰᠣ᠂ ᠬᠥᠷᠥᠰᠥ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠬᠢᠷᠳᠣᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠥᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠩᠭᠤᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠣ ᠴᠢᠩᠳᠠ ᠬᠢᠨᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠥᠪᠰᠢᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠢ᠃         ᠲᠡᠶᠢᠮᠥ ᠠᠴᠠ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠦᠭᠰᠡᠡ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠠ ᠤ ᠪᠣᠳᠣᠭᠰᠠᠠ ᠰᠢᠬ ᠲᠡᠶᠢᠮᠥ ᠠᠷᠢᠭᠤᠠ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠲᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦ ᠪᠣᠬᠢᠷᠳᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠡ ᠢ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠠᠴᠢᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠎ᠠ᠃        ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠦᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠣᠷᠣᠭᠤᠳᠠᠪᠠᠯ ᠬᠤᠣᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠣ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ        ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠣᠰᠣ ᠪᠥᠷᠢᠳᠥᠭᠰᠡᠡ ᠣᠡᠭᠭᠤᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠭᠰᠡᠡ ᠴᠥ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠠᠶᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠲᠠᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠣᠶ᠎ᠠ᠃ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡ᠊ᠡᠳᠡᠭᠦᠷᠡᠡ ᠲᠡᠭᠦᠭᠦ ᠪᠣᠯᠣᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃     ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠴᠥ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠭᠠᠵᠣ ᠲᠡᠶᠢᠯᠳᠡᠭ ᠥᠭᠡᠢ ᠶᠣᠮ᠃         2011 ᠣᠠ ᠳᠤ ᠱᠸᠡᠵᠸᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠠ ᠣᠷᠣᠠ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠪᠣᠷᠠᠠ ᠲᠣᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠭᠤᠷ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡ᠊ᠡᠳᠡᠭᠦᠷᠡᠡ ᠢᠳᠡᠭᠰᠡᠡ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠠᠮᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ 2015 ᠣᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ 1045 ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠬᠤᠣᠷ ᠲᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠠᠠ ᠣᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠮᠥᠬᠦ ᠢᠳᠡᠭᠰᠡᠡ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠬᠤᠣᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠠ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ 89 ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠮᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠠᠮᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠢᠳᠡᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠣᠷᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠵᠣᠩᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠥ ᠪᠣᠢ᠃        ᠪᠢᠳᠠ ᠭᠡᠳᠥᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠠ ᠵᠢᠯ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠ ᠥᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠡ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠵᠣ ᠪᠣᠢ     ᠣᠴᠢᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠷᠭᠤᠬ ᠥᠨᠥᠷᠳᠥ ᠨᠢᠴᠥᠭᠦᠨ ᠬᠤᠪᠣᠯᠣ᠂ ᠠᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠱᠢᠷᠥᠨ ᠣᠠᠵᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠯᠳᠠᠬ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠶᠡᠷᠥᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠰᠢᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠬᠥᠴᠥ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠲᠡᠶᠢᠯᠳᠡᠭ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠥ ᠠᠴᠠ ᠲᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠮᠠᠴᠣᠠ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠥᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠵᠥ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠳᠥ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠬᠥᠷᠴᠥ ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠥᠪᠰᠢᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠥ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠥᠪ ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠪᠣᠶᠣ︕         
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ