ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠡᠮ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠪᠣᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/11/3
   1. ᠨᠤᠨᠳᠠᠭ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ᠄ ᠬᠢᠷᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠨᠳᠠᠭ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠮ ᠨᠢ ᠴᠢᠬᠢᠭᠳᠦᠵᠦ ᠭᠡᠰᠡᠭᠷᠡᠬᠦ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠢᠬᠢᠭᠳᠦᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠢᠭᠳᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠡᠮ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠦᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠡᠮ ᠪᠢᠯᠡ᠃    2. ᠴᠢᠬᠢᠭᠳᠦᠮᠡᠭᠡᠢ ᠨᠣᠨᠳᠠᠭ ᠡᠮ᠄ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠨᠤᠨᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠴᠤ ᠰᠠᠪᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠤᠰᠤ ᠨᠡᠮᠡᠭᠡᠳ ᠵᠣᠳᠠᠩᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠤᠰᠤ ᠵᠢᠭᠳᠡ ᠬᠤᠳᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠲᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠬᠢᠷᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠡᠮ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠂ ᠨᠤᠨᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠩᠬᠤ ᠨᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠤᠨᠤᠳᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠲᠤᠩ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠡᠮ ᠪᠣᠶᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠡᠮ ᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃    3. ᠴᠢᠢᠳᠡᠮᠯᠢᠭ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ᠄ ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠦ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠡᠮ ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ᠂ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠯᠣᠩᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠴᠦᠲᠠᠢ ᠲᠣᠷᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠠᠭ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠳ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠠᠳᠤᠪᠠᠯ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠡᠮ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠲᠣᠲᠤᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃   ᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠯᠣᠩᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠯᠣᠩᠬᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠤᠨᠤᠳᠡᠰᠤ ᠨᠢ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠭᠤᠰᠴᠤ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠰᠤ ᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠠᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠨᠤᠳᠠᠰᠤ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠡᠮ ᠶᠤᠮ᠃    
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠭᠡᠭᠡᠨᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ︽ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠡᠮ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠠᠴᠠ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠦᠯ᠊