ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ 500 ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠴᠢ ᠥᠬᠡᠢ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠠᠳᠣ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠤᠨ ᠥᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/7/13
   

    ᠣᠷᠬᠢᠯᠤᠮᠠᠯ ᠪᠣᠯᠠᠬ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠣᠰᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ

    ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠪᠡ

    ᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠬᠡᠨ᠂ ᠣᠷᠳᠣᠰ  ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠬᠢᠶ᠎ᠠ  ᠪᠠᠭᠰᠢ  ᠳᠣᠭᠤᠷᠢᠬ ᠤᠨ  ᠣᠯᠠᠭᠠᠨᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ  ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ

ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ᠂ ᠣᠶᠠᠩᠭᠠᠳᠣ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠬᠠᠩᠬᠢᠨᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠪᠣᠴᠠᠯᠵᠣ᠂ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ

500 ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠴᠢ ᠥᠬᠡᠢ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠠᠳᠣ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠤᠨ ᠥᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠡ ᠬᠥᠭᠵᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ

ᠶᠠᠪᠣᠬᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠥᠷᠬᠡᠨ  ᠣᠯᠠᠨ‌ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠪᠠ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠬᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠲᠠᠳᠠᠵᠠᠢ᠃        

   

   ᠳᠣᠰ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ 9  ᠴᠠᠬ 15 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠲᠤ  ︽ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠣ ᠪᠠᠨ  

ᠨᠠᠮ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ‌ᠡᠷᠭᠦᠶ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠥᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠰ ᠤᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠰᠢᠬᠡ ᠪᠠᠨ

ᠢᠷᠠᠵᠣ᠂ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠳ‌ᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ 500 ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠴᠢ ᠥᠬᠡᠢ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠥᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠠᠩᠵᠣ ᠪᠠᠷ

ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠥᠵᠣ᠂ ᠣᠯᠠᠨ  ᠥᠩᠬᠡ ᠵᠢᠨ‌ᠥᠩᠬᠡᠳᠥ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠬᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠵᠣ᠂ ︽ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠨᠠᠮ  

ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ  100  ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠪᠡᠯᠬᠡᠯᠡᠶ᠎ᠠ︾ ︽ᠡᠬᠦᠷᠢᠳᠡ ᠨᠠᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ︾

︽ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠨᠠᠮ ᠮᠠᠨᠳᠣᠳᠣᠭᠠᠢ︾  ᠬᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠠᠳᠣ ᠥᠰᠥᠭ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠣ᠂

ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠪᠡᠬᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠥᠩᠬᠡᠳᠥ ᠣᠷᠬᠢᠯᠤᠮᠠᠯ  ᠪᠣᠯᠠᠬ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠣᠰᠯᠠᠨ᠂ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ

ᠳᠥᠮᠡᠨ ᠨᠡᠮ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ 100 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠡᠯᠬᠡᠯᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠨ ᠵᠣᠵᠠᠭᠠᠨ

ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠤᠡᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃              

   ᠳᠣᠰ ᠣᠷᠣᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠥᠷᠣᠯᠴᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ  ᠬᠡᠬᠦ  ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠬᠴᠢ  ︽ᠥᠨᠣᠳᠣᠷ

ᠪᠢ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ᠂ ᠡᠨᠡ ᠣᠷᠣᠢ ᠠᠳᠠ ᠪᠠᠰᠠ 500 ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠴᠢ ᠥᠬᠡᠢ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠤᠨ

ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠠᠳᠣ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠤᠨ ᠥᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠭᠠᠳ ᠳᠣᠰᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠨ ᠠᠳᠡ ᠬᠤᠨᠣᠬᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠵᠣ᠂

ᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠥᠵᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠣᠷᠳᠣᠰ  ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠥᠷᠬᠡᠨ  ᠣᠯᠠᠨ  ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ  

ᠪᠠ  ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠬᠴᠢᠳ ‍ᠤᠨ‌‍ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠠᠵᠣ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠵᠢᠷᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠡᠪᠡᠬᠦᠨ  ᠣᠶᠣᠨ ᠤ  

ᠬᠥᠨᠠᠰᠣ  ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ︾  ᠭᠡᠵᠣ  ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠣᠬᠳᠣᠯᠣᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃        

 

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ