ᠲᠠᠯᠠᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠨᠠᠩᠭᠤᠸ᠋ᠨ ᠲᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠯᠬᠦᠯ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/9/2
     

9.1达旗南瓜.png

          

    ᠲᠡᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠤᠸ᠋ᠨ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠷᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠭᠠᠳᠠᠬᠰᠢ ᠵᠥᠬᠡᠬᠡᠪᠥᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠢ

    ᠭᠤᠸ᠋ᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠬᠰᠠᠨ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢ ᠲᠠᠯᠠᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ

ᠡᠩᠬᠡᠪᠡᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠥ ᠽᠢ ᠭᠧ ᠳ᠋ᠠᠨ ᠳᠣᠰᠬᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠥᠷᠬᠦ ᠳᠤ᠂ ᠠᠳᠡᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ

ᠲᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠨ ᠪᠸᠢ ᠪᠸᠢ ᠨᠠᠩᠭᠤᠸ᠋ᠨ ᠨᠢ ᠶᠠᠬ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢ ᠭᠤᠸ᠋ᠨ ᠪᠠᠨ

ᠲᠡᠬᠦᠵᠣ᠂ ᠲᠡᠬᠡᠬᠡᠪᠥᠷᠢᠯᠡᠬᠡᠳ ᠣᠨᠠᠬᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠵᠡᠪ ᠥᠬᠡᠢ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠣᠨ᠎ᠠ᠃

    ᠯᠢᠥ ᠬᠠᠢ ᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠳᠣᠰ ᠳᠣᠰᠬᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠸᠢ ᠪᠸᠢ ᠨᠠᠩᠭᠤᠸ᠋ᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠡᠷᠣᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠢᠵᠣ᠂

ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠭᠤᠸᠠ ᠨᠢ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠳᠠ ᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ᠮᠥᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠣᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠨ

ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠮᠠᠰᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ︽ᠪᠢ 2016 ᠣᠨ ᠳᠤ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠰᠬᠤᠨ ᠳᠤ ︿ᠱᠠᠩ ᠾᠧ﹀

ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠳᠣ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠪᠥᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠳᠣᠰ ᠭᠤᠸ᠋ᠨ ᠶᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠳᠡ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ

ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠣ ᠲᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠂ ᠬᠡᠪᠡᠴᠥ ᠳᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠳᠠᠮᠠᠬ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠣ᠂ 300 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠮᠥ ᠶᠢᠨ

ᠨᠠᠩᠭᠤᠸ᠋ᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠳᠠ ᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠥᠬᠡᠢ ᠮᠥᠷᠳᠡᠬᠡᠨ 100 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠳᠥᠮᠡᠨ ᠳᠥᠬᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠥᠷᠢ ᠳᠤ

ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ︾ ᠬᠡᠵᠣ ᠯᠢᠥ ᠬᠠᠢ ᠶᠠᠨ ᠥᠢᠯᠡᠰ ᠪᠣᠰᠬᠠᠬᠰᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠴᠡᠬᠦᠯᠥᠨ᠎ᠠ᠃

   2017 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠣᠷ᠂ ᠯᠢᠥ ᠬᠠᠢ ᠶᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠴᠦᠬᠦᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠣᠰᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠢᠩ ᠵᠡᠷᠬᠡ

ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠥᠷᠴᠥ᠂ ᠨᠠᠩᠭᠤᠸ᠋ᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ

ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠣᠴᠠᠵᠣ ᠢᠷᠡᠬᠡᠳ ᠥᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠤᠸ᠋ᠨ ᠶᠢᠨ ᠥᠷ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠳᠣᠭᠤᠷ ᠢ

ᠱᠡᠬᠡᠯᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠴᠥ᠂ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠬᠡᠯᠡᠯᠬᠡ ᠠᠪᠣᠭᠠᠳ 200 ᠮᠥ ᠨᠠᠩᠭᠤᠸ᠋ᠨ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ

ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ 200 ᠮᠥ ᠨᠠᠩᠭᠤᠸ᠋ᠨ ᠨᠢ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠳᠠ ᠣᠯᠵᠣ᠂ ᠡᠵᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ

ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠠᠵᠤ ᠪᠢᠯᠡ᠃

    ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ᠂ ᠯᠢᠥ ᠬᠠᠢ ᠶᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠥᠷᠬᠡᠳᠬᠡᠨ᠂ 1200 ᠮᠥ ᠳᠤ ᠬᠥᠷᠬᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠣᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠴᠥ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠳᠡᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ︽ᠨᠢᠳᠥᠨᠥᠨ ᠪᠢ

2.7 ᠮᠥ ᠲᠣᠷᠰᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠮᠥ ᠪᠥᠷᠢ ᠠᠴᠠ 3000 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠳᠥᠬᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ

ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠰᠬᠤᠨ ᠤ 40 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠡᠷᠣᠬᠡ ᠪᠥᠷ ᠲᠠᠷᠢᠵᠡᠢ᠂ ᠪᠢ ᠪᠡᠰᠠ

80 ᠮᠥ ᠲᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠵᠣ ᠳᠣᠰ ᠳᠣᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠴᠢᠶᠣᠥ ᠰᠠᠨ ᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ︽ᠪᠢ

ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ 115 ᠮᠥ ᠪᠸᠢ ᠪᠸᠢ ᠨᠠᠩᠭᠤᠸ᠋ᠨ ᠲᠠᠷᠢᠵᠡᠢ᠂ ᠪᠡᠷᠤᠬ 20 ᠳᠥᠮᠡᠨ ᠳᠥᠬᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ

ᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠶᠢᠢᠮᠥ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠳᠥᠷᠥᠯ ᠵᠥᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠢᠳᠡ ᠴᠢᠷᠮᠡᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠪᠠᠯ ᠡᠷᠳᠡ ᠴᠢᠨᠡᠬᠡᠯᠢᠭᠵᠢᠵᠣ

ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠵᠣ ᠳᠣᠰ ᠳᠣᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠯᠢᠥ ᠯᠡᠢ ᠱᠧᠩ ᠪᠡᠰᠠ ᠠᠮᠵᠢᠵᠣ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃

   2020 ᠣᠨ ᠳᠤ᠂ ᠡᠩᠬᠡᠪᠡᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠸᠢ ᠪᠸᠢ ᠨᠠᠩᠭᠤᠸ᠋ᠨ ᠪᠠᠷ ᠳᠥᠯᠥᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠥᠭᠰᠡᠨ ︽ᠲᠠᠯᠠᠳ

ᠨᠠᠩᠭᠤᠸ᠋ᠨ︾ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠳᠣᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠶᠠᠮᠣᠨ ᠤ ︽ᠪᠥᠬᠦ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠳᠣ

ᠣᠨᠴᠨᠯᠢᠭᠳᠤ ᠤᠬᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠳᠥᠬᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ︾ ᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠬᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

   ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ᠂ ᠯᠢᠥ ᠬᠠᠢ ᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠩᠭᠤᠸ᠋ᠨ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 5000 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠮᠥ ᠳᠤ

ᠬᠥᠷᠴᠥ᠂ ᠡᠩᠬᠡᠪᠡᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠰᠣᠮᠣ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠨ ᠳᠤ ᠥᠷᠬᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠣ᠂ ᠪᠥᠬᠦ

ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠩᠭᠤᠸ᠋ᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠨ ᠡᠷᠣᠬᠡ 200 ᠭᠠᠷᠣᠢ᠂ ᠪᠥᠬᠦ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ 750 ᠳᠥᠮᠡᠨ

ᠺᠢᠯᠥᠭᠷᠠᠮ ᠳᠤ ᠬᠥᠷᠴᠥ᠂ ᠥᠢᠯᠡᠳᠬᠦᠨ ᠤ ᠥᠷᠳᠡᠭ ᠨᠢ 1200 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠳᠥᠮᠡᠨ ᠳᠥᠬᠦᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠡᠢ᠃

ᠨᠠᠩᠭᠤᠸ᠋ᠨ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠣ ᠥᠢᠯᠡᠰ ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠠᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠨ ᠴᠢᠨᠡᠬᠡᠯᠢᠭᠵᠢᠬᠦ

ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠡ᠃

  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠳᠠᠯᠠᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ