ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/1/18
   ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠠᠮᠲᠠᠯᠢᠭ ᠠᠮᠲᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ᠂ ᠲᠣᠰᠤᠯᠢᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠨ ᠦᠭᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃    ᠶᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠡᠮᠲᠦ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠢ ᠨᠦᠬᠦᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠪᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠮᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠦᠯᠦ ᠨᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠬᠠᠪᠤᠩ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠲᠠᠢ᠃   ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯ᠄ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ᠂ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠰᠢᠮᠡᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠳᠡᠭᠵᠢᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃    
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠴᠦᠢ᠊ · ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ︽ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠮ᠊