ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠣᠬᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/11/14
                                ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠄             ︿︿ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ﹀﹀  ︿︿ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ﹀﹀  ︿︿ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠪᠣᠶᠠᠨᠳᠣ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠶᠠᠨ﹀﹀        ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠣᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠣᠯᠭᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠄         ︿︿ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ﹀﹀  ︿︿ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ﹀﹀  ︿︿ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ﹀﹀         ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠡᠣᠬᠡ ᠣᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠣᠷᠬᠢᠯ ᠭᠡᠵᠣ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠬᠰᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ᠄            ︿︿ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ﹀﹀   ︿︿ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠤᠵᠢ﹀﹀   ︿︿ᠵᠢᠩᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠦᠯᠢ﹀﹀        ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠣᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠣᠯᠭᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠄           ︿︿ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ﹀﹀  ︿︿ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠣᠬᠡ﹀﹀  ︿︿ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ﹀﹀         ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠳᠣ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠄             ︿︿ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ﹀﹀  ︿︿ᠭᠦᠶᠦᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ﹀﹀   ︿︿ᠮᠦᠡᠭᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠰᠢᠶᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ﹀﹀         
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ