ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠥᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/11/14
                              ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠥᠷᠯᠤᠬᠡ ᠡᠷᠳᠡ ᠪᠤᠰᠴᠤ᠂ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠶᠠᠨᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠬᠡᠳᠡ ᠵᠩᠡ ᠭᠠᠯ ᠨᠤᠴᠤᠭᠠᠨ ᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠭᠦ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠥᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠬᠡᠳ ᠬᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ᠂ ᠠᠬᠠᠰ ᠵᠠᠬᠠᠰ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠵᠠ ᠤᠮᠤᠭ᠂ ᠮᠠᠯ ᠰᠥᠷᠥᠭ ᠤᠨ ᠥᠬᠡᠳᠡ ᠡᠰᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠵᠥᠩᠨᠡᠨ ᠪᠡᠯᠬᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃               ᠮᠥᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠡᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠲᠡᠯᠬᠡᠷᠡᠵᠤ᠂ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠥᠭᠦᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠥᠩᠨᠡᠨ ᠪᠡᠯᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠥᠨᠳᠤᠰᠤᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠮᠥᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠵᠥᠭ ᠲᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠤᠨᠤᠵᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠤᠷ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠰᠠᠩ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠬᠡᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠬᠡᠶᠢᠰᠬᠡᠨ ᠮᠥᠷᠭᠦᠬᠡᠳ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠵᠥᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠡᠢᠮᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠭᠠᠯ᠂ ᠰᠢᠷᠤᠢ᠂ ᠲᠡᠮᠤᠷ᠂ ᠤᠭᠳᠠᠷᠭᠤᠢ᠂ ᠤᠰᠤ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠮᠤᠳᠤ᠂ ᠬᠡᠢ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠨᠡᠢᠮᠠᠨ ᠵᠥᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠵᠥᠭ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ᠂ ᠴᠤᠭ ᠵᠠᠯᠢ᠂ ᠠᠮᠢᠨ ᠥᠯᠵᠠᠢ᠂ ᠡᠮ ᠡᠨᠡ ᠲᠥᠷᠪᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠵᠥᠭ ᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠮᠠᠭᠤ ᠵᠥᠭ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠤᠤᠷ ᠠᠳᠠ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠡᠯᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠡᠳᠬᠡᠷ᠂ ᠰᠢᠯᠮᠤ ᠶᠢ ᠲᠥᠷᠪᠡᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠵᠥᠭ ᠬᠡᠵᠤ ᠴᠤᠭ ᠵᠠᠯᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠮᠢᠨ ᠥᠯᠵᠡᠢ ᠵᠥᠭ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠳ ᠪᠤᠶᠠᠨ  ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠥᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠪᠡᠯ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠵᠥᠩᠨᠡᠯ ᠪᠡᠯᠬᠡᠳᠡᠯ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃             ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠵᠢᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠭᠦ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠱᠠᠯᠠᠪᠳᠠᠨ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠭᠦ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ᠂ ᠮᠥᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠵᠥᠭ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠤᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠲᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠥᠬᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠥᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠵᠥᠭ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠡᠬᠡᠳᠠᠢ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ  ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠥᠭᠦ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠠ ᠪᠥᠯᠢ ᠨᠢᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠥᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠵᠦᠭ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡᠭᠦ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠥᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠥᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠶᠢᠴᠢᠨ ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠪᠡᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠤᠰᠤᠬᠡᠳ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠠᠷᠭᠤ ᠬᠥᠴᠤ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠤᠨᠤᠵᠤ ᠬᠡᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠭ ᠲᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠤᠷ ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠩ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠠᠷᠴᠠ ᠬᠥᠵᠢ ᠤᠭᠤᠬᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠥᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠰᠤ ᠲᠠᠢ᠃  ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠵᠥᠭ ᠲᠤ ᠮᠥᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠥᠭᠦ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠢ ᠮᠤᠷᠢ᠂ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠮᠥᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠨᠨᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠯᠬᠡᠷᠡᠭᠦ ᠪᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠢ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠪᠡᠯᠬᠡᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠮᠥᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠵᠥᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠥᠬᠡᠳ ᠬᠠᠨᠢ ᠨᠥᠭᠦᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠭ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠰᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ᠂ ᠥᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠰᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠥᠬᠡᠢ᠃ ᠪᠥᠭᠦᠯᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠬᠥᠷᠤᠬᠡᠳᠤᠢ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠪᠤᠯ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠥᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠵᠥᠭ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠥᠬᠡᠢ᠂ ᠡᠵᠢ ᠠᠪᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠮᠥᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠᠯ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠬᠡᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠢᠯᠨ᠃                                                            
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ