ᠭᠠᠯ ᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/11/14
                                  ᠭᠠᠯ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠦ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠷᠢᠳᠢ ᠰᠢᠳᠢ᠂ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠮᠠᠭᠤ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠪᠤᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠢᠷᠤᠮᠵᠢᠨ ᠲᠤᠬᠲᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷᠴᠢᠳ ᠢ ᠲᠠᠷᠤᠬᠤ ᠶᠡᠷᠦ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠬᠦᠴᠦ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠵᠤ ᠢᠲᠡᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠯ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠢ ᠲᠦᠢᠳᠬᠡᠷ ᠢ ᠲᠠᠷᠤᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃          ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠬᠢᠬᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠰᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠳ ᠴᠦᠮ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠭᠠᠯ ᠨᠤᠴᠤᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠭᠠᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠰᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠠᠭᠠᠨ ᠤᠳᠤᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠭᠤᠷ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠮᠠᠷᠪᠠ ᠪᠤᠵᠠᠷ ᠪᠤᠷᠳᠠᠭ ᠬᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠭᠠᠯ ᠤᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠲᠤᠭᠤᠷ ᠬᠤᠷᠦ᠋ᠢᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠪᠤᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠠᠷᠢᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠵᠠᠷ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ᠂ ᠪᠤᠵᠠᠷ ᠬᠡᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠤᠨᠠᠷ᠂ ᠰᠠᠪᠠ ᠰᠠᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠢ ᠭᠠᠯ ᠤᠳᠤᠭᠠᠨ ᠲᠤᠲᠤᠭᠤᠷ ᠬᠤᠷᠦ᠋ᠢᠯᠠᠵᠤ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠯ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠰᠦ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠬᠤᠪᠢᠯᠵᠤ᠂ ᠴᠡᠭᠡ ᠤᠷᠪᠠᠵᠤ ᠢᠰᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠦᠨᠦᠭ ᠰᠠᠪᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠬᠢ ᠠᠷᠴᠠ ᠨᠤᠴᠤᠭᠠᠵᠤ ᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠪᠡᠯ ᠬᠤᠪᠢᠯᠵᠤ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠤᠬᠰᠤᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃        ᠭᠠᠯ ᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠸ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠬᠤᠤᠷ ᠬᠦᠨᠦᠬᠡᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠤᠵᠠᠷ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠲᠡᠶᠢᠮᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠶᠢᠮᠤᠷᠬᠦᠦ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠦᠯᠡᠪᠡᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠲᠠᠬᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠬᠦᠷ ᠦᠬᠦᠳᠡᠯ ᠢ ᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠳᠠᠭᠠᠪᠠᠯ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠤᠷ ᠢ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠰᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃          ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠨᠦᠭᠴᠢᠭᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠬᠦᠷ ᠢ ᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠶᠢᠯᠦᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃     ᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠦᠯᠡᠪᠡᠯ ᠬᠡᠬᠦᠷ ᠶᠠᠰᠤ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠨᠢ ᠭᠡᠢ ᠲᠡᠭᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠳᠤ ᠲᠦᠬᠦᠮ ᠬᠡᠵᠤ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠲᠡᠶᠢᠮᠤ ︽ᠰᠠᠩ︾ ᠬᠡᠵᠤ ᠤᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠠᠷ ᠰᠠᠩ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠡᠭᠰᠢᠵᠤ ︽ᠰᠠᠩ ᠢᠳᠡᠭᠡ︾ ᠶᠢ ᠤᠡᠭᠭᠤᠰᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠩᠭᠢᠯᠦᠮᠠᠯ ᠦᠨᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠳᠡᠭ᠂ ︽ᠰᠠᠩ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯ ︽ᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠦᠭᠡ᠃ ᠰᠠᠩ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠯ ᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢ᠃       ︽ᠪᠤᠵᠠᠷ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠰᠠᠩ︾ ᠬᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠂ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃         ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠰᠠᠩ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠰᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠠᠨ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠤᠵᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠦᠯᠳᠡᠨ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ᠂ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠨ ᠲᠠᠯᠠᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ᠃   
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ