​ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ 12 ᠤᠨ ᠡᠳᠥᠷ ᠤᠨ 0 — 24 ᠴᠠᠭ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯᠠᠬᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/12/21
     12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ 12 ᠤᠨ ᠡᠳᠥᠷ ᠤᠨ 0 — 24 ᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ 31 ᠮᠤᠵᠢ ︵ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠲᠠ︶ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠪᠢᠩᠲ᠋ᠤᠸᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠢᠲᠢᠮᠯᠢᠭ ᠠᠭᠤᠰᠭᠢᠨ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠳᠣᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠡᠨ ᠢ 2315 ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ 45 ︵ᠭᠤᠸᠠᠩᠳᠦ᠋ᠩ 22᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ 8᠂ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ 8᠂ ᠵᠧᠵᠢᠶᠠᠩ 2᠂ ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ 1᠂ ᠹᠦᠵᠢᠶᠠᠨ 1᠂ ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ 1᠂ ᠬᠤᠪᠧᠢ 1᠂ ᠱᠠᠨᠰᠢ 1︶︔ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠡᠨ 2270 ︵ᠭᠤᠸᠠᠩᠳᠦ᠋ᠩ 775︔ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ 559︔ ᠵᠧᠵᠢᠶᠠᠩ 243︔ ᠬᠠᠶᠢᠨᠠᠨ 186︔ ᠴᠦᠩᠴᠢᠩ 180︔ ᠾᠧᠨᠠᠨ 74︔ ᠰᠧᠴᠤᠸᠠᠨ 71︔ ᠹᠦᠵᠢᠶᠠᠨ 29︔ ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ 28︔ ᠬᠠᠷᠠᠮᠥ᠋ᠷᠡᠨ 20︔ ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ 16︔ ᠯᠢᠶᠣᠣᠨᠢᠩ 14︔ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ 14︔ ᠱᠠᠨ ᠱᠢ 12︔ ᠬᠤᠨᠠᠨ 9︔ ᠱᠠᠨᠰᠢ 8︔ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 7︔ ᠠᠨᠾᠦ᠋ᠢ 6︔ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠤ 4︔ ᠬᠤᠪᠧᠢ 4︔ ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ 3︔ ᠾᠧᠪᠧᠢ 2︔ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠢ 2︔ ᠭᠤᠸᠠᠩᠰᠢ 1︔ ᠭᠦᠢᠵᠧᠦ 1︔ ᠲᠥᠪᠡᠳ 1︔ ᠨᠢᠩᠰᠢᠶᠠ 1︶︔ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠳ 5364᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ 183᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠳ 5181 ︵ᠴᠦᠩᠴᠢᠩ 1398︔ ᠭᠤᠸᠠᠩᠳᠦ᠋ᠩ 1264︔ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ 468︔ ᠱᠠᠨ ᠱᠢ 231︔ ᠬᠠᠷᠠᠮᠥ᠋ᠷᠡᠨ 214︔ ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ 213︔ ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ 199︔ ᠬᠥᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ 127︔ ᠾᠧᠪᠧᠢ 125︔ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ 115︔ ᠱᠠᠨᠰᠢ 106︔ ᠬᠤᠪᠧᠢ 102︔ ᠾᠧᠨᠠᠨ 82︔ ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ 80︔ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠤ 76︔ ᠬᠠᠶᠢᠨᠠᠨ 64︔ ᠵᠧᠵᠢᠶᠠᠩ 57︔ ᠭᠢᠷᠢᠨ 45︔ ᠰᠧᠴᠤᠸᠠᠨ 42︔ ᠭᠤᠸᠠᠩᠰᠢ 39︔ ᠯᠢᠶᠣᠣᠨᠢᠩ 36︔ ᠹᠦᠵᠢᠶᠠᠨ 35︔ ᠨᠢᠩᠰᠢᠶᠠ 25︔ ᠠᠨᠾᠦ᠋ᠢ 17︔ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 5︔ ᠲᠥᠪᠡᠳ 4︔ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ 4︔ ᠭᠠᠨᠰᠦ 3︔ ᠪᠢᠩᠲ᠋ᠤᠸᠠᠨ 3︔ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠢ 1︔ ᠬᠤᠨᠠᠨ 1︔︶︔ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠯᠲᠡᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠡᠨ 12᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ 1᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠯᠲᠡᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠡᠨ 11 ︵ᠴᠥᠮ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠪᠡ︶︔ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ