12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 0 — 24 ᠴᠠᠭ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯᠡᠬᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/12/21
                       12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 0 — 24 ᠴᠠᠭ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠂ 31 ᠮᠤᠵᠢ ︵ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠲᠠ︶ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠯ ᠪᠥᠲᠥᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠩᠲ᠋ᠤᠸᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠢᠲᠢᠮᠯᠢᠭ ᠠᠭᠤᠰᠭᠢᠨ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠳᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠨ ᠢ 2097 ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ 69 ︵ᠰᠧᠴᠤᠸᠠᠨ 18᠂ ᠭᠤᠸᠠᠩᠳᠦ᠋ᠩ 17᠂ ᠯᠢᠶᠣᠤᠨᠢᠩ 10᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ 9᠂ ᠱᠠᠩᠬᠠᠶ 7᠂ ᠹᠦᠵᠢᠶᠠᠨ 5᠂ ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ 1᠂ ᠬᠠᠷᠠᠮᠥ᠋ᠷᠡᠨ 1᠂ ᠴᠦᠩᠴᠢᠩ 1︶︔ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠡᠨ 2028 ︵ᠭᠤᠸᠠᠩᠳᠦ᠋ᠩ 915᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ 394᠂ ᠴᠦᠩᠴᠢᠩ 183᠂ ᠹᠦᠵᠢᠶᠠᠨ 99᠂ ᠬᠤᠨᠠᠨ 79᠂ ᠰᠧᠴᠤᠸᠠᠨ 56᠂ ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ 55 ᠂ ᠵᠧᠵᠢᠶᠠᠩ 45᠂ ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ 41᠂ ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ 33᠂ ᠾᠧᠨᠠᠨ 30᠂ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 17᠂ ᠱᠠᠩᠬᠠᠶ 17᠂ ᠾᠤᠪᠸᠢ 14᠂ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠦ 13᠂ ᠱᠠᠨᠰᠢ 13᠂ ᠱᠠᠨ ᠰᠢ 9᠂ ᠬᠠᠷᠠᠮᠥ᠋ᠷᠡᠨ 5᠂ ᠬᠥᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ 5᠂ ᠬᠠᠶᠢᠨᠠᠨ 3᠂ ᠭᠤᠸᠠᠩᠰᠢ 2︶︔ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠯᠳᠠᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠨ ᠪᠠ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ