ᠵᠢᠷᠮᠤᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/2/25
   ᠡᠷᠳᠡ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠷᠮᠤᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠳ ᠲᠤᠷ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠯᠥᠭᠡ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠬᠥᠮᠤᠨ ᠵᠢᠷᠮᠥᠰᠥᠯᠡᠪᠡᠰᠤ ᠬᠠᠪᠢᠷᠭᠠᠳᠠᠨ ᠬᠡᠪᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠤᠳᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠥᠴᠥᠯᠡᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠥᠨᠥᠷᠳᠠᠢ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠵᠥᠪ ᠬᠡᠷᠴᠢᠵᠤ ᠤᠭᠳᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠤᠷᠤ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠠᠨᠤ ᠲᠥᠪ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠭᠠᠵᠢᠭᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠥᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠰᠠᠳᠥᠷ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠥᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠡᠯᠪᠡᠰᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠡᠯᠡᠩᠬᠡᠢ ᠪᠡᠶᠡᠳᠤ ᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠭ ᠵᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠭ ᠡᠪ ᠠᠨᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠢ ᠥᠵᠡᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠤᠨᠴᠠ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠪᠠ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠵᠢᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠳᠡᠭ ᠰᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠦᠢ ᠶᠢ ᠬᠥᠰᠡᠪᠡᠰᠤ ᠮᠥᠷᠭᠦ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠭᠤᠰ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠳᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠪᠠᠰᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠂ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠥᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠲᠥᠷᠥᠰᠥᠭᠡᠢ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠬᠥᠰᠡᠪᠡᠰᠤ ᠥᠩᠭᠡᠳᠤ ᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠤᠶᠢᠳᠠ ᠬᠠᠰ ᠢ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠳᠡᠷ ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥᠰᠥᠭᠡᠢ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠬᠥᠰᠡᠭᠴᠢᠳ ᠠᠨᠤ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠯᠢᠨ ᠨᠢᠰᠥᠭᠴᠢ ᠬᠠᠷᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠵᠢᠭᠢᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠠᠪᠬᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠢ ᠬᠡᠮᠡᠪᠡ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠩ ᠴᠦ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠯ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠪᠤᠢ᠃   ᠵᠢᠷᠮᠥᠰᠥᠯᠡᠭᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ    ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠪᠡᠰᠤ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠠᠨᠤ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠰᠡᠳᠡᠷᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠮᠤᠢ᠃    ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠪᠡᠰᠤ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠠᠨᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠥᠯᠡᠮᠵᠢ᠃   ᠲᠠᠬᠢᠶᠠᠨ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠢᠳᠡᠪᠡᠰᠤ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠠᠨᠤ ᠶᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠥᠯᠡᠮᠵᠢ᠃    ᠢᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠥᠷ᠎ᠡ ᠪᠠ ᠨᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠪᠡᠰᠤ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠠᠨᠤ ᠲᠤᠩᠭᠤᠷᠤᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠥᠷᠥᠮᠤᠢ᠃    ᠪᠢᠯᠵᠤᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠵᠤ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠤᠤᠭᠤᠪᠠᠰᠤ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠷ ᠰᠠᠳᠤᠷ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠢᠴᠢᠭᠦᠷᠢ ᠰᠤᠨᠵᠢᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠮᠤᠢ᠃    ᠶᠠᠰᠤᠳᠤ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠪᠡᠰᠤ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠥᠵᠥᠭᠦᠤ ᠠᠨᠤ ᠠᠭᠵᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ ᠪᠤᠯᠤᠮᠤᠢ᠃    ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠪᠡᠰᠤ ᠬᠥᠩᠭᠡᠵᠢᠬᠦ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠷᠳᠤᠳᠬᠠᠮᠤᠢ᠃    ᠮᠥᠰᠤᠨ ᠡᠭᠡᠳᠡᠩ ᠢ ᠢᠳᠡᠪᠡᠰᠤ ᠤᠷᠤᠭ ᠲᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠮᠤᠢ᠃    ᠯᠠᠭᠤᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠪᠡᠰᠤ ᠬᠥᠩᠭᠡᠵᠢᠬᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠪᠤᠯᠤᠮᠤᠢ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠬᠡ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ