ᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠰᠦ ᠵᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠢᠯᠢᠳᠦ ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/2/25
                            1. ᠨᠢᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠤ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠬᠠᠨᠳᠠ ᠶᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ 1 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃    2. ᠺᠯᠤᠳ᠋ᠷᠢᠮᠠᠽᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠬᠠᠨᠳᠠ ᠶᠢ ᠡᠳᠦᠷ 1~ 2 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃     3. 10% ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠢᠼᠢᠯ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠫᠢᠷᠲ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠯ ᠢ 1 ~ 2 ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠭᠠᠳ 1 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃     4. 5 % ~ 10 % ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠬᠦᠷ ᠬᠦ᠋ᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠯ ᠢ 1 ~ 2 ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠭᠠᠳ 1 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠬᠢᠨ᠎ᠠ     5. 10% ᠶᠢᠨ ᠢᠤᠳ᠋ ᠤᠨ ᠴᠢᠩᠬᠢ ᠶᠢ 1~ 2 ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠭᠠᠳ 1 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃     6. 5% ᠶᠢᠨ ᠺᠷᠸᠤᠯᠢᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠯ ᠢ 1~ 2 ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠭᠠᠳ 1 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃    7. 1% ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠫᠢᠷᠲ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠯ ᠢ 1~ 2 ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠭᠠᠳ 1 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃    8. 20% ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠬᠦᠷ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠯ ᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠠᠢ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠲᠦᠷᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1 ~ 2 ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠠᠷᠮᠠᠬ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠬᠠᠨᠳᠠ ᠲᠦᠷᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃    9. ᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠫᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠳᠠ ᠶᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ 1 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃    
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ