ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠂ ᠶᠠᠭᠤ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ ︖
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/3/10
   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠢ ︖    ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠢᠭᠯᠢᠮ ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠵᠥᠪᠯᠡᠮᠵᠢ ᠥᠭᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠠᠮᠢᠲᠠᠳ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠲᠤᠰᠤᠮ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠦᠢ ᠲᠠᠢ ᠃    ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠮᠠᠯ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠢᠭᠯᠢᠮ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠥᠭᠳᠡᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠰᠦᠯᠲᠡ ᠂ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ ᠂ ᠡᠷᠦᠳᠡᠰᠦ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠮᠠᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠄ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ︵ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ︶ ᠂ ᠴᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠬᠦ ᠲᠣᠰᠣ ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠨ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠤᠷᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠨᠢ ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠢ ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠢ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠢᠭᠯᠢᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠃ ᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠸᠠᠨᠳᠧᠦ ᠂ ᠸᠠᠨᠳᠧᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠃    ᠦᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠢᠰᠢ ᠂ ᠣᠪᠢᠶᠠᠰᠤ ᠬᠡᠪᠡᠭ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠂ ᠪᠢᠯᠠᠭᠤ ᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠃    ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠬᠤᠯᠢᠮᠠᠭ ᠨᠢ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ ᠂ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠲᠡᠩᠴᠡᠪᠦᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠢᠰᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ 150-170 ᠭᠷᠡᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ 600 ᠭᠷᠡᠮ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠥᠰᠳᠡᠭ ᠃    ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠳᠡᠭ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠢᠭᠯᠢᠮ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ ᠂ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠢᠰᠯᠡᠭ ᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠳᠢᠭᠯᠢᠮ ᠳᠤ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠃    ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠷ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠷ ᠴᠠᠷᠭᠠᠰᠤ ᠮᠥᠨ ᠮᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠂ ᠬᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠢᠲᠠᠳ ᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠨᠢ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠨᠤᠭᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠂ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠦᠯ ᠠᠴᠠ ᠰᠣᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠦᠢ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠨᠠᠮᠤᠭᠤᠷᠬᠠᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠠᠰᠤᠳᠠᠭ ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠂ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠪᠦᠦ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠ ᠃   ᠠᠩᠬᠠᠷ ︕ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠣᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠣ ᠲᠠᠢ ᠣᠶᠢᠷᠠᠬᠠᠨ ᠂ ᠣᠶᠢᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠦᠢ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭ ᠣᠯᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠳᠤ ᠠᠶᠤᠯᠲᠠᠢ ᠃   ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠂ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠥᠭᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ ᠡᠷᠲᠡ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠢ ᠨᠤᠭᠤ ᠳᠤ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠨᠦᠢᠲᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠵᠦ ᠂ ᠢᠰᠬᠡᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠢ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠴᠥᠪᠥᠷᠢᠭᠦᠦ ᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠭ ᠃ ᠮᠠᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠦᠬᠦᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠵᠢᠩ ᠲᠤᠲᠤᠮ ᠳᠤ 1-2 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃   
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠯᠠᠱᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠦᠨ