ᠡᠯᠢᠬᠡ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/3/10
                                        1. ᠦᠬᠡᠬᠦ ᠳᠣᠰᠣ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠳᠣᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠡᠯᠢᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠳᠡᠵᠢᠬᠡᠯ ᠳᠣᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠃    2. ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠪᠦᠬᠡᠯᠵᠢᠰᠣ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠪᠣᠯᠵᠦ ᠳᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠢᠵᠦ ᠡᠪ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ᠃    3. ᠪᠣᠰᠵᠦ ᠶᠠᠪᠣᠵᠦ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠᠯ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠦ ᠬᠦᠳᠡᠯᠵᠦ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ᠃   4᠂ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠵᠦ ᠬᠦᠬᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠵᠦ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠪ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠴᠢᠰᠣ ᠳᠣᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠵᠦ ᠬᠦᠬᠡᠷᠡᠬᠦ᠃    5. ᠭᠠᠷ ᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠣᠬᠦᠨ ᠪᠣᠯᠵᠦ ᠡᠳᠡᠬᠡᠷᠡᠬᠦ ᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ᠃    6. ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠠᠮᠳᠠ ᠠᠮᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠬᠡᠳᠡᠰᠦ ᠳᠦᠬᠦᠷᠬᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ᠃    7. ᠨᠢᠳᠣ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠦᠡᠭᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠦ ᠦᠨᠦᠷ ᠲᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ᠃    8. ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠣ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠶᠣ ᠬᠡᠳᠣ ᠬᠡᠳᠣᠨ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ᠃   9. ᠮᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠬᠡᠨᠡᠣᠨᠳᠡ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠢᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠪᠡᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠨᠴᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ᠃    10. ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠰᠢᠳᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠨᠡᠣᠨᠳᠡ ᠬᠡᠨᠡᠣᠨᠳᠡ ᠴᠢᠰᠣ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ᠃   
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ