ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠡᠪᠭᠡᠶᠢᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠦᠬᠦᠮ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/3/17
                        1᠂ ᠭᠡᠷᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠦᠬᠦᠭᠡᠢ ᠰᠤᠷᠭᠤᠭ ᠭᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠮ ᠲᠤᠮᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠦᠷᠲᠦᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠦᠢᠰᠦᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃   2᠂ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠲᠡᠯᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠤᠷᠭᠤᠭ ᠵᠦᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠢᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠬᠦᠰᠤ ᠶᠢ ᠰᠢᠬᠠᠵᠤ ᠦᠨᠦᠷᠳᠦᠨ᠎ᠡ᠃    3᠂ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠨᠢᠬᠡ ᠴᠤᠮᠤ ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠤᠰᠤ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠼᠤᠤ ᠬᠢᠵᠤ ᠤᠤᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃   
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ