ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠤᠮ ᠤᠡᠭᠰᠢᠬᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠢ︖
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/4/23
                               ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠤᠡᠭᠰᠢᠬᠤ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠢ ᠲᠠ ᠪᠢᠳᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠠ᠃       ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ 2015 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠹᠸᠢᠰᠪᠤᠺ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠮᠠᠷᠺ ᠴᠤᠺᠧᠷᠪᠧᠷᠢᠢᠡ ᠨᠢᠬᠡ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ 1 ᠨᠤᠮ ᠤᠡᠭᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠲᠡᠶᠢᠯᠦᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠤᠡᠭᠰᠢᠬᠤ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ ᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠬᠦᠯᠦᠬᠡ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠤᠷᠦ᠋ᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠠ ᠨᠤᠮ ᠲᠤᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠤᠡᠭᠰᠢᠵᠤ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠠᠰᠢᠬ ᠲᠤᠰᠠ ᠶᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃        1᠂ ᠤᠶᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠰᠬᠠᠯ         ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ᠂ ᠬᠦᠴᠦᠳᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰᠬᠠᠯ ᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ᠃ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠦᠬᠢᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠯᠠᠮ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠳᠡᠢ ᠤᠡᠭᠰᠢᠬᠴᠢᠳ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠦᠨᠦᠭᠯᠡᠬᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠯ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃        2᠂ ᠲᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ          ᠠᠵᠢᠯ᠂ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠨᠤᠮ᠂ ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠨᠦᠬᠦᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠳ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠲᠤᠮ ᠲᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡ ᠪᠤᠮᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠰᠡᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠡᠭᠰᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠲᠠ ᠨᠤᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠲᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠢ ᠬᠡᠳᠦ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠡᠶᠢᠷᠡᠵᠦ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠦᠷ ᠮᠠᠷᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠨᠤᠮ ᠤᠡᠭᠰᠢᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ᠂ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠦᠴᠦᠬᠡᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠰᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃             3᠂ ᠮᠡᠳᠡᠯᠬᠡ ᠲᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ        ᠨᠤᠮ ᠤᠡᠭᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠢᠳᠠ ᠲᠤᠲᠤᠷᠬᠠᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠠ ᠬᠢᠷᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠲᠠᠪᠠᠭ᠋ᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ᠂ ᠮᠦᠡᠭᠭᠦ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠦᠬᠡᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠨ ᠴᠤ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃         4᠂ ᠦᠬᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠨ᠎ᠠ         ᠨᠤᠮ ᠤᠡᠭᠰᠢᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠲᠤᠮ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠤᠯᠠᠨ ᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠦᠷᠬᠡᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠠ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠡᠳᠦ᠋ᠢᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠯᠳᠠᠳᠠᠢ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠬᠡᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠦᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠢᠷᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠦᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠪᠤᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠨᠤᠮ ᠲᠤᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠤᠡᠭᠰᠢᠪᠠᠯ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠵᠤ᠂ ᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠵᠦᠪ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠬᠡᠵᠦ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠳ᠋ᠥ᠋ᠩᠨᠡᠳᠡᠭ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠪᠤᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠤᠮ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠡᠭᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠦᠪᠯᠡᠳᠡᠭ᠃       5᠂ ᠤᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ       ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠡᠭᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠳᠠ ᠲᠦᠷᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠰᠢᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠬᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠲᠦᠪᠡᠭᠳᠡᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠯᠳᠠᠢ ᠨᠢ ᠡ᠊ᠡᠭ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠦᠭᠳᠡᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡᠯᠡᠯ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠵᠢᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢᠰᠴᠤ ᠡᠷᠬᠢᠬᠦᠯᠦᠨ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠰᠤᠮ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠯᠳᠠᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠤᠤ︖      6᠂ ᠳ᠋ᠥ᠋ᠩᠨᠡᠯᠳᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ       ᠶᠡᠬᠡᠨᠭᠬᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠳ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠎ᠡ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷᠪᠠ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠰᠠᠭᠠᠳ ᠢ ᠲᠠᠪᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠤᠡᠭᠰᠢᠬᠴᠢ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠢᠵᠢᠯ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠠᠪᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠢ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠦᠭᠳᠡᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠵᠦ ᠳ᠋ᠥ᠋ᠩᠨᠡᠯᠳᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠳᠡᠭ᠃      7᠂ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ     ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠧᠲ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠧᠭ᠌ᠨᠤᠯᠤᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠢᠳᠠ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠫᠷᠥᠭᠷᠠᠮ ᠳᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠬᠦᠭᠳᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠢᠮᠧᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠦᠭᠴᠦ᠂ ᠮᠦᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠰᠢᠬᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡᠯᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠮᠡᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ︖ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯᠳᠠᠢ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠲᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠡᠭᠰᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 15 — 20 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠨᠤᠮ ᠤᠡᠭᠰᠢᠵᠤ ᠬᠡᠪᠰᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠠ ᠴᠤ ᠮᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠭᠠᠳ ᠦᠵᠡᠬᠡᠷᠡᠢ︕       8᠂ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ       ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠰᠡᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠬᠡ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠨ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠤᠡᠭᠰᠢᠪᠠᠯ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ᠂ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠦᠰᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠠᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠬᠡᠢ ᠦᠨᠡᠨ᠃      9᠂ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠳᠠᠢ        ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠭᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠤᠭᠵᠤᠮ ᠰᠢᠷᠦᠬᠦᠨ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠨᠤᠮ ᠤᠡᠭᠰᠢᠵᠤ ᠲᠠᠶᠢᠪᠦᠰᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠦᠪᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠤᠮ ᠠᠴᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ᠂ ᠲᠤᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠠᠮᠤᠷ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠢ ᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠤᠮ ᠤᠡᠭᠰᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠦᠭᠳᠡᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ᠂ ᠪᠦᠬᠡ ᠰᠡᠶᠢᠨ ᠤᠨᠳᠠᠬᠤ ᠨᠦᠢᠷᠤᠨ ᠤ ᠡᠮ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠮᠦᠨ ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠡᠭᠰᠢᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠭᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠨᠤᠮ ᠤᠡᠭᠰᠢᠳᠠᠬ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠤᠷᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃        10᠂ ᠪᠦᠲᠦᠬᠡᠯᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠦᠰᠦᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠰᠦᠨ᠎ᠠ        ᠪᠢᠳᠠ ᠨᠤᠮ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠲᠡᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠡ ᠦᠬᠡᠢ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠰᠦᠬᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠴᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ᠂ ᠲᠦᠰᠦᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠤᠮ ᠤᠡᠭᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠬᠡᠯᠴᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠥ᠋ᠩ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃         
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ