ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠥᠷᠪᠠᠠ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/9/20
                                1. ᠡᠪᠤᠯ᠂ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ᠄     ︵1︶ ᠡᠪᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ — ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠦᠯᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠢᠯᠠᠭᠡᠤᠠ ᠡᠪᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠢᠷ ᠭᠥᠢᠳᠠᠠ ᠢ ᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠢᠬᠠᠠ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯᠠᠭᠢ ᠡᠨᠠᠭᠦ ᠭᠡᠳᠤᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠳᠠᠮᠠᠭᠡᠠ ᠤ ᠳᠠᠷᠭᠤ ᠭᠥᠴᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠭᠡᠭᠡᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠠᠮᠠᠭᠡᠤᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠭᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠥᠠᠳᠠᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠨᠭ᠍ᠬᠤᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠨᠥᠮᠤᠷᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢ ᠪᠣᠳᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠰᠤ᠂ ᠭᠢᠶᠠᠭ᠂ ᠮᠤᠷᠢᠠ ᠠᠭᠢ᠂ ᠰᠢᠪᠠᠭ ᠰᠤᠯᠢ᠂ ᠵᠠᠭ᠂ ᠵᠠᠭᠵᠢᠮᠠᠯ ︵ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠤᠳᠤ︶᠂ ᠬᠠᠮᠬᠤᠤᠯ᠂ ᠭᠢᠮᠴᠠᠯᠳᠠᠭ᠂ ᠴᠤᠯᠢᠭᠢᠷ᠂ ᠭᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠤᠷᠳᠤᠴᠠ᠂ ᠳᠠᠰᠭᠢ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠠᠯᠵᠢᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠰᠠ ᠳᠠᠶᠢᠮᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤ ᠵᠤᠠ ᠤ ᠤᠰᠤᠠ ᠳᠠᠷᠭᠤ᠂ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠤᠠ ᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢ ᠭᠡᠳᠦ᠋ᠢᠪᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠠ ᠴᠤ ᠡᠪᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠠ ᠴᠢᠩᠭᠠᠤᠠᠬᠠᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠬᠤᠷᠬᠠᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠠᠭᠡᠠ ᠤ ᠳᠠᠷᠭᠤ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠪᠤᠯ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠭᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠭᠡᠭᠡᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠤᠭᠠᠢ ᠤᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠴᠤ ᠪᠠᠷᠭᠡ ᠳᠤᠯᠠ ᠥᠰᠤᠯᠳᠠ ᠥᠷᠠᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠭᠤᠤᠠ ᠨᠥᠯᠤᠭᠡᠯᠠᠭᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠶᠢᠮᠤ  ᠠᠴᠠ ᠡᠪᠤᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠭᠡᠪᠤᠷ ᠨᠥᠮᠥᠷᠢᠯᠢᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠠ ᠠᠯᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠤᠠᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠥᠢᠷᠠᠬᠠᠠ᠂ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠴᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠠ᠂ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠠ ᠢ ᠬᠠᠯᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠪᠤᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠶᠤᠮ᠃     ᠡᠪᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠡᠭᠡ᠂ ᠴᠠᠰᠤ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠪᠥᠭᠡᠤᠠ ᠭᠥᠢᠳᠠᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠨᠥᠭᠦᠴᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠡᠪᠤᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠥᠠᠳᠤᠷ ᠭᠡᠷᠠᠮ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠠᠤᠠᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠭᠢᠯᠢᠬ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠰᠠᠷᠠᠪᠴᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠭᠥᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠦ᠋ᠢᠴᠠ ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠠᠤᠠᠭᠡᠵᠤ ᠥᠭᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢᠠ᠃ ᠳᠠᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠥᠭᠡᠭᠡ ᠡᠪᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠥᠢᠳᠠᠠ ᠳᠤ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠰᠤᠯᠠᠪᠠᠯ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠥᠷ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤᠯᠠ ᠳᠠᠷᠭᠤ ᠭᠥᠴᠤ ᠨᠢ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠠ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠶᠢᠮᠤ ᠠᠴᠠ ᠨᠥᠭᠦᠴᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠪᠤᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠥᠠ ᠬᠤᠤᠠᠳᠤᠭ ᠮᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠳᠠᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠤᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠭᠥᠠ ᠬᠤᠤᠠᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠤᠯ ᠳᠠᠶᠢᠮᠤ ᠭᠥᠢᠳᠠᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠳᠠᠮᠡᠭᠡ ᠤᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠴᠠᠴᠠᠷᠠᠭᠦ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠴᠠᠰᠤ ᠤᠷᠤᠪᠠᠯ ᠳᠠᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠤᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠳᠤᠩ ᠵᠤᠭᠢᠰ ᠥᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠠᠮᠡᠭᠡ ᠴᠠᠰᠤ ᠢᠳᠠᠭᠡᠤᠠ ᠤᠮᠳᠠ ᠳᠠᠶᠢᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠤᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠴᠠᠰᠤ ᠢᠳᠠᠭᠦᠯᠪᠠᠯ ᠳᠠᠵᠢᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠭᠡᠭᠡᠯ ᠭᠡᠳᠠᠰᠤ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠥᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠠᠴᠠ ᠵᠥᠭᠡᠯᠠᠠ ᠴᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠭᠡᠳᠤᠠ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠰᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠠᠰᠤ ᠭᠥᠷᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠠ ᠥᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠥᠠᠵᠢᠭᠡᠤᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠰᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠵᠤᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠡᠭᠡ ᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠦ ᠳᠤᠯᠠ ᠥᠷᠯᠤᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠰᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷᠯᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠤᠷᠤᠢ ᠤᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠥᠭᠡᠢ᠂ ᠤᠷᠤᠢ ᠤᠰᠤᠯᠠᠪᠠᠯ ᠳᠠᠮᠡᠭᠡ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠭᠡᠪᠳᠠᠰᠢ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠥᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃       ᠡᠪᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠢᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠯᠢ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤᠢᠢᠴᠠ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠭᠥᠢᠴᠠᠤᠠ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠳᠠᠠ ᠭᠢᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠰᠤᠪᠠᠢ ᠰᠥᠷᠥᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠯᠠ ᠰᠢᠬ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠢᠡᠭᠭᠡᠠ ᠰᠥᠷᠥᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠥᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠬ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠵᠤᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠩ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠢᠡᠭᠭᠡᠠ ᠤ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠡᠷᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠳᠥᠯᠤᠪᠯᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠠ ᠥᠯᠠᠳᠠᠭᠡᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠥᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠥᠵᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠰᠢᠬ ᠪᠤᠯ ᠳᠠᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠳᠠᠭᠡᠠ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠯᠠ ᠰᠢᠬ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭᠢᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠤᠠ ᠴᠠᠰᠤ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠳᠠᠮᠡᠭᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠥᠭᠰᠤᠭᠦᠯᠤᠠ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠭᠡᠤᠠ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠭᠥᠴᠤ ᠳᠠᠷᠭᠤ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠪᠥᠳᠤᠭᠦᠠ ᠳᠠᠮᠡᠭᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤ ᠳᠤᠷᠤᠮ ᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠠ ᠨᠥᠮᠤᠷᠢᠯᠠᠠ ᠭᠡᠪᠳᠠᠳᠡᠭ ᠳᠤᠯᠠ ᠪᠤᠰᠬᠠᠠ ᠢᠳᠠᠰᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠵᠤᠭᠢᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠤᠠ ᠨᠥᠭᠦᠪᠤᠷᠢ ᠳᠠᠵᠢᠭᠡᠯ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠥᠭᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠢ᠃      ᠡᠪᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠪᠤᠯ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠰᠢᠬᠤ ︵ᠤᠷᠤᠬᠤ︶ ᠴᠠᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠰᠤᠪᠠᠢ ᠳᠠᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠰ ᠲᠤᠨᠢ ᠮᠠᠯᠵᠢᠵᠤ᠂ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠢᠡᠭᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠪᠠᠢ᠂ ᠳᠠᠮᠡᠭᠡ᠂ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤ ᠳᠤᠷᠤᠮ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷᠯᠠᠭᠦᠯᠪᠠᠯ ᠵᠤᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠥᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠢᠡᠭᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠ᠂ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠷ ᠬᠤᠨᠭ᠍ᠬᠤᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠ ᠭᠤᠤ ᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠤᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠪᠠᠢ ᠳᠠᠮᠡᠭᠡ ᠠᠴᠠ ᠠᠰ  ᠲᠤᠨᠢ ᠭᠡᠪᠳᠠᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠶᠠᠵᠤ ᠬᠤᠨᠤᠪᠠᠯ ᠵᠤᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠃      ᠳᠠᠮᠡᠭᠡ ᠤᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠥᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠠ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠤᠠ ᠳᠠᠮᠡᠭᠡ ᠤᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠵᠤ ᠬᠠᠨᠤᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠠ ᠤᠰᠤᠯᠠᠪᠠᠯ ᠬᠠᠨᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃     ︵2︶ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ — ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠪᠤᠯ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠡᠭᠡ᠂ ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠮᠠᠭᠤ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠠ ᠵᠤᠯᠭᠠᠭᠠᠳᠤᠢ ᠭᠠᠴᠢᠭ ᠴᠠᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤᠯᠠ ᠳᠠᠮᠠᠭᠡᠠ ᠤ ᠳᠠᠷᠭᠤ ᠭᠥᠴᠤ ᠢᠯᠠᠷᠭᠡᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠳᠠᠬ᠂ ᠶᠠᠳᠠᠷ ᠳᠤᠷᠤᠢ ᠳᠠᠮᠡᠭᠡ ᠠᠷᠪᠢᠤᠠᠴᠤ᠂ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠠ ᠭᠢᠵᠢᠭ ᠴᠤ ᠭᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠠ ᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠥᠠᠴᠤ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤ ᠳᠤᠰᠴᠤ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤᠯᠠ ᠡᠷᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠪᠤᠷᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠭᠢᠳᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠤᠠᠬᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠳᠥᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠠ ᠥᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠭᠡᠪᠤᠷ ᠨᠥᠮᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠭᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠠ ᠤᠨ ᠭᠥᠠᠳᠠᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠥᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠢ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠡᠪᠤᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠢᠭᠢᠭ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠥᠷᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠵᠥᠭᠡᠯᠠᠠ ᠬᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠪᠣᠳᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠤᠷᠤ ᠪᠣᠳᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ︵ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠪᠣᠳᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ︶᠂ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠪᠤᠳᠠ᠂ ᠰᠤᠯᠢ᠂ ᠰᠢᠪᠠᠭ᠂ ᠮᠤᠷᠢᠠ ᠠᠭᠢ᠂ ᠬᠤᠯᠤᠰᠤ᠂ ᠵᠠᠭ᠂ ᠵᠠᠭᠵᠢᠮᠠᠯ ︵ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠤᠳᠤ︶᠂ ᠪᠤᠴᠢᠭᠢᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠭᠢᠶᠠᠭ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠡᠷᠳᠠ ᠰᠤᠶᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ  ᠲᠤ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃      ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠪᠰᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠤᠯᠠ ᠳᠠᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠨᠭ᠍ᠬᠤᠷ ᠨᠥᠮᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠬᠠᠪᠤᠷᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠠ ᠢ ᠬᠠᠯᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠠᠤᠠᠭᠡᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠥᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠪᠳᠤᠷ ᠪᠤᠯ ᠭᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠠ ᠪᠠ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠥᠢᠳᠠᠠ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠡᠩᠭᠡᠷ᠂ ᠨᠠᠮ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠨᠭ᠍ᠬᠤᠷ ᠨᠥᠮᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠥᠠᠳᠠᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠯᠵᠢᠠ᠂ ᠰᠠᠯᠭᠢᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠮᠠᠷ ᠪᠤᠯ ᠥᠭᠰᠥᠭᠡᠠ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠵᠤ ᠳᠤᠭᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠵᠤᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠳᠠ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠠ ᠤᠷᠤᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠠᠭᠦᠤ ᠢᠳᠠᠰᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠤᠠ ᠴᠠᠤᠠᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠤᠠ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠠᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠪ ᠤᠨ ᠴᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠰᠤ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ ᠪᠠᠯᠠᠤᠠᠭᠡᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃     ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠮᠠᠭᠡᠠ ᠤ ᠭᠥᠴᠤ ᠳᠠᠷᠭᠤ ᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠥᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠶᠢ ᠠᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠷᠤᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠳᠠᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠥᠢᠤᠠᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠴᠠᠭ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠶᠠᠳᠠᠷ ᠳᠤᠷᠤᠢ ᠳᠠᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷ ᠴᠠᠭ 10 — 20 ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠥᠷᠥᠭ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ᠂ ᠤᠰᠤᠠ ᠤ ᠡᠭᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠳᠠᠮᠠᠭᠡᠠ ᠤ ᠢᠳᠠᠭᠦ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠠ ᠵᠤᠭᠢᠬᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠥᠭᠦᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠠᠰ ᠲᠤᠨᠢ ᠮᠠᠯᠵᠢᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠤᠪᠠᠢ ᠳᠠᠮᠡᠭᠡ  ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠠ ᠰᠥᠷᠥᠭᠯᠡᠵᠤ ᠠᠯᠤᠰᠬᠠᠠ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠢᠡᠭᠭᠡᠠ ᠳᠠᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠤᠠᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠢᠢᠷᠠᠬᠠᠠ ᠰᠢᠬ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠵᠤᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠃     ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠠ ᠭᠡᠮ ᠤᠯᠠᠠ ᠳᠠᠯᠭᠡᠷᠠᠳᠡᠭ ᠳᠤᠯᠠ ᠳᠠᠮᠠᠭᠡᠠ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠭᠤ ᠭᠥᠴᠤ᠂ ᠴᠤᠭ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠪᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠨᠤᠤᠬ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠴᠠᠭ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠷᠪᠠ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠠ ᠢᠯᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠴᠠᠭ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃      2. ᠵᠤᠠ᠂ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ᠄      ︵1︶ ᠵᠤᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ — ᠵᠤᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠪᠤᠯ ᠡᠪᠤᠯ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠭᠤ ᠭᠥᠴᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠠ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠮᠠᠯ ᠤᠰᠤᠠ ᠳᠠᠷᠭᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠠᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃      ︽ᠤᠰᠤᠠ ᠳᠠᠷᠭᠤ ᠵᠤᠠ ᠳᠤ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯ ᠮᠠᠯᠴᠢᠠ ᠳᠥᠮᠠᠠ ᠤ ᠥᠢᠯᠠᠳᠤᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ  ᠠᠴᠠ ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠨᠡᠭᠰᠡᠠ ᠨᠠᠠᠳᠢᠠ ᠳᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠠ ᠥᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠠ ᠪᠥᠭᠦᠢ ᠰᠢᠯᠢ᠂ ᠵᠥᠯᠭᠡᠷᠭᠡᠭ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠡᠯᠠᠰᠤᠷᠭᠡᠭ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢ ᠬᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠤᠴᠢᠭᠢᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠪᠤᠵᠢᠮᠤᠭ᠂ ᠳᠠᠰᠭᠢ᠂ ᠮᠤᠷᠢᠠ ᠠᠭᠢ᠂ ᠬᠤᠯᠤᠰᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭ᠂ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠪᠤᠳᠠ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠪᠣᠳᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠭ᠂ ᠵᠠᠭᠵᠢᠮᠠᠯ ︵ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠤᠳᠤ︶᠂ ᠬᠠᠮᠬᠤᠤᠯ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠰᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠴᠢᠭᠢᠭᠯᠢᠭ ᠮᠥᠷᠳᠠᠭᠡᠠ ᠭᠠᠨᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠰᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠠᠳᠠᠢ ᠪᠤᠳᠠᠯᠢᠬ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠪᠤᠳᠠᠯᠢᠬ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠤᠠ ᠥᠷᠯᠤᠭᠡ ᠡᠷᠳᠠ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠠ ᠬᠤᠵᠢᠷᠯᠢᠬ ᠡᠪᠠᠰᠤᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠠ᠂ ᠥᠳᠠ ᠳᠤ ᠭᠥᠢᠳᠠᠠ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠨᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠰᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠤᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠠᠰ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠮᠠᠭᠡᠠ ᠰᠥᠷᠥᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠭᠤᠷᠬᠠᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠳᠤᠭᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠤᠢ ᠪᠥᠭᠦᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠡᠨᠠ ᠥᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠡᠭᠡ ᠨᠤᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠨᠢᠴᠤᠭᠦᠠ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠮᠥᠠᠳᠤᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠤᠭᠰᠢᠠ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠪᠠᠯ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠠ ᠭᠡᠨᠠᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠤᠭᠰᠢᠠ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠠ ᠳᠠᠮᠠᠭᠡᠠ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠠ ᠬᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠢᠳᠠᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠠ ᠢᠳᠠᠭᠦᠯᠪᠠᠯ ᠬᠤᠤᠷᠠᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠳᠠᠳᠠᠷᠠᠯᠳᠠᠠ ᠪᠥᠭᠡᠯᠵᠢᠭᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠼᠤᠤ᠂ ᠢᠰᠭᠦᠯᠠᠩ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ᠂ ᠭᠥᠮᠤᠠ ᠤ ᠰᠢᠭᠡᠰᠤ ᠥᠭᠪᠠᠯ ᠳᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠤᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠳᠠᠮᠡᠭᠡ ᠭᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠰᠢᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠤᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠠ ᠶᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠠ ᠭᠡᠮ ᠴᠤ ᠤᠯᠠᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠤᠯᠠ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠠ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠷᠪᠠ ᠨᠤᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠪᠤᠶᠢᠠ᠂ ᠨᠢᠳᠤ ᠨᠢ ᠨᠤᠤᠠᠬᠳᠠᠵᠤ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠭᠤᠭᠤᠵᠢᠠ᠂ ᠭᠡᠳᠠᠰᠤ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠢᠯᠠᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠳᠥᠷᠭᠡᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠠ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠥᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠡᠰᠠᠭᠦ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠥᠷᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠪᠠᠯ ᠵᠤᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠃      ︵2︶ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ — ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠮᠠᠭᠡᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠡᠪᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠢᠷ ᠭᠥᠢᠳᠠᠠ ᠢ ᠥᠯᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠴᠢᠭ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠥᠨᠢᠷ ᠥᠰᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ︽ᠳᠤᠰᠤᠠ ᠳᠠᠷᠭᠤ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠲᠤ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠤᠠ ᠤᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤᠠ ᠤ ᠥᠢᠯᠠᠳᠤᠯᠭᠡ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠨᠡᠭᠰᠠᠠ ᠡᠷᠭᠢᠮ ᠨᠠᠠᠳᠢᠠ ᠳᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠡᠨᠠ ᠥᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠵᠥᠭᠡᠯᠠᠠ ᠭᠥᠷᠤᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠴᠥᠯ᠂ ᠭᠥᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠭ ᠬᠤᠨᠭ᠍ᠬᠤᠷ᠂ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠭ ᠤᠷᠤᠠ ᠪᠠ ᠰᠢᠯᠢ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠮᠬᠤᠤᠯ᠂ ᠠᠭᠢ᠂ ᠭᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠥᠺᠸᠠ᠂ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠪᠤᠵᠢᠮᠤᠭ ︵ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠰᠢᠷᠠᠯᠵᠢ︶᠂ ᠭᠥᠮᠠᠯᠢ᠂ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠪᠠᠭ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠪᠣᠳᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠪᠤᠳᠠ᠂ ᠵᠠᠭ᠂ ᠴᠤᠯᠢᠭᠢᠷ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠯᠤᠤᠷ᠂ ᠬᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠷᠵᠤᠯᠠ᠂ ᠳᠠᠰᠭᠢ᠂ ᠳᠤᠷᠮᠤᠭ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠠ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠤᠷᠤᠢ ᠥᠷᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠥᠯ ᠨᠢ ᠤᠷᠤᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠴᠠᠤᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠳᠠᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠤᠠ ᠬᠠᠨᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠠ ᠰᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠰᠠᠯᠭᠢ ᠶᠢ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠤᠠ ᠳᠠᠷᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠮᠡᠭᠡ  ᠪᠠᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠮᠨᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠤᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠥᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠰᠢᠯᠠ ᠠᠯᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠢᠢᠴᠠ ᠳᠠᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ᠂ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠢᠳᠠᠰᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠥᠮᠠᠠᠵᠢᠠ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠳᠠᠷᠭᠤ ᠭᠥᠴᠤ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠠ᠃     ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠥᠷᠯᠤᠭᠡ ᠡᠷᠳᠠ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠥᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠤᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠥᠳᠠᠰᠢ ᠤᠷᠤᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠤᠰᠤᠠ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠳᠤ ᠳᠤᠭᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠠ ᠤᠷᠭᠢᠪᠠᠯ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠥᠷᠢ ᠳᠤᠭᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷᠯᠠᠭᠦᠯᠤᠠ ᠥᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠭᠥᠯᠤᠰᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠳᠠᠰᠤ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠮᠥᠷᠳᠠᠭᠡᠠ ᠨᠤᠤᠰᠤ ᠨᠤᠯᠤᠤᠷ ᠨᠢ ᠳᠥᠷᠭᠡᠠ ᠤᠷᠭᠤᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠭᠥᠴᠤ ᠳᠠᠷᠭᠤ ᠭᠥᠢᠴᠠᠤᠠ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠮᠥᠠ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠠ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤᠭᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠥᠭᠡᠢ᠂ ᠭᠥᠶᠤᠮᠠᠳᠠᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠠᠪᠠᠯ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠠ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠯᠢᠵᠤ ᠳᠤᠭᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠢ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠳᠠᠮᠡᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠠᠨᠠᠳᠠᠭ ᠠᠮᠢᠳᠠᠠ ᠳᠤᠯᠠ ᠣᠨᠴᠣᠭᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠰᠥᠷᠥᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠮᠠᠭᠡᠤᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠠᠯᠤᠰ ᠬᠤᠯᠠ ᠰᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠥᠭᠡᠢ᠃ ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠭᠡᠳᠤᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠠ ᠴᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠤᠠ ᠳᠤᠭᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠢᠳᠠᠰᠢᠯᠠᠭᠦ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠮᠥᠠ ᠴᠤ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠳᠠᠷᠭᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ︽ᠳᠥᠷᠥᠭᠰᠠᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠠᠯᠳᠠ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭᠴᠢᠯᠠᠠ ᠢᠳᠠᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠳᠠᠰᠤᠭᠰᠠᠠ ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠢ ᠰᠢᠬ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠠ ᠴᠤ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠯᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠯ ᠳᠠᠷᠭᠤ ᠭᠥᠴᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃     ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭᠠᠤᠠ ᠳᠠᠷᠭᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠥᠯᠤᠭᠡᠯᠠᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠰᠥᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠥᠡᠭᠭᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠤᠭᠡᠤᠠ ᠢᠳᠠᠰᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠥᠳᠠᠰᠢ ᠤᠷᠤᠢ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠥᠭᠡᠭᠡᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠶᠢᠳᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠳᠠᠮᠠᠭᠡᠠ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠰᠭᠢᠠ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠠ ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠭᠡᠳᠤ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠴᠠᠴᠠᠷᠠᠵᠤ ᠳᠠᠭᠵᠢᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠥᠯᠤᠰᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠠᠤᠠᠴᠢᠠ ᠭᠡᠮ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠥᠮᠠᠯᠢ᠂ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠭᠡᠷᠭᠡᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠦ ᠮᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠢ ᠠᠷᠪᠢᠠ ᠢᠳᠠᠭᠡᠤᠠ ᠬᠤᠤᠷᠠᠳᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠴᠤ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠶᠢᠮᠤ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠮᠠᠭᠡᠴᠢᠳ ᠳᠠᠮᠠᠭᠡᠠ ᠤ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠢ ᠥᠠᠳᠤᠰᠤᠯᠠᠠ ᠤᠰᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠠ ᠳᠠᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ ᠳᠤᠭᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠢᠳᠠᠰᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠡᠰᠢ ᠳᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠭᠥᠶᠤᠯᠭᠡᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ᠃   
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ