   
  
2023/11/29
                                                                                                                                           C  242mg/100g    183.06mg/100g    24.8mg/100g                                               41°                            1400m       2.5℃               7   8   9                   10h                                       ^ 0.7            Ⅰ                                                 9           10                                 -4℃                                                                                                 15540433078    
             