ᠲᠠᠯᠠᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠩ ᠴᠧ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ ᠬᠡᠷ ᠪᠥᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠥᠯᠡᠮᠵᠢ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠡᠭᠳᠤᠤᠷ ᠢ ᠲᠡᠭᠦᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/4/23
      4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠡᠭᠳᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠶᠡᠨᠳᠠᠢ ᠴᠠᠭ ᠪᠤᠯᠵᠥ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠩ ᠴᠧ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ ᠬᠡᠷ ᠪᠥᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠥᠯᠡᠮᠵᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠥᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠡᠭᠳᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠨᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ 5000 ᠵᠢᠩ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠭᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠯᠠᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠩ ᠴᠧ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ ᠬᠡᠷ ᠪᠥᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠥᠯᠡᠮᠵᠢ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠡᠭᠳᠤᠤᠷ ᠢ ᠲᠡᠭᠦᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ᠃     

4.13.jpg

 

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ