ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠵᠠᠷᠲᠤᠯ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠮᠣᠳᠣᠳ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/4/23
                          ᠵᠢᠭᠠᠷᠲᠤ ᠮᠣᠳᠣ᠄ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠲᠠᠢ᠂ ᠳᠡᠭᠳᠡᠮᠡᠬᠡᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠤᠬᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠱᠦᠭᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠦᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠢᠰᠦᠯ᠂ ᠾᠯᠣᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠤᠣᠷᠲᠤ ᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ᠃       ᠠᠷᠴᠠ᠄ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠶᠢ ᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠲᠣᠭᠤᠰᠣ ᠶᠢ ᠰᠣᠷᠣᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠠᠯᠠᠬᠤ ᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠭᠦᠷᠡᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢᠨ ᠤ ᠰᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠶᠣᠯᠬᠤᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠶᠢ ᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠦᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠢᠰᠦᠯ᠂ ᠾᠯᠣᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ᠃       ᠮᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤᠨ ᠮᠣᠳᠣ᠄ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠂ ᠳᠡᠭᠳᠡᠮᠡᠬᠡᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠳᠠᠷᠤᠬᠤ ᠡᠳ᠋ ᠪᠠ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠠᠯᠠᠬᠤ ᠡᠳ᠋ ᠢ ᠱᠦᠭᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠭᠠᠷ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠦᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠢᠰᠦᠯ ᠪᠠ ᠾᠯᠣᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠤᠣᠷᠲᠤ ᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠰᠣᠷᠣᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ᠃      ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤᠨ ᠮᠣᠳᠣ᠄ ᠬᠦᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠢᠰᠦᠯ᠂ ᠾᠯᠣᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠤᠣᠷᠲᠤ ᠬᠡᠢ ᠪᠠ ᠲᠣᠭᠤᠰᠣ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠣᠷ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤᠨ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠯᠢᠭ᠂ ᠲᠣᠭᠤᠰᠣ ᠰᠣᠷᠣᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃       ᠦᠮᠡᠬᠡᠢ ᠨᠢᠴᠦᠭᠦᠨ ᠬᠤᠪᠣᠯᠣ᠄ ᠬᠦᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠢᠰᠦᠯ᠂ ᠹᠯᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠲᠦ᠋ᠷᠦᠭᠴᠢ ᠾᠯᠣᠷ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠲᠣᠭᠤᠰᠣ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠰᠠᠪᠤᠩᠯᠢᠭ ᠡᠳ᠋᠂ ᠲᠠᠨᠢᠨ᠂ ᠦᠨᠦᠷ ᠤᠨ ᠣᠬᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠢᠵᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠡᠮ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠬᠤᠣᠷᠲᠤ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃       ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠬᠤᠰᠢ᠄ ᠰᠢᠯᠮᠦᠦᠰᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠠᠪᠠᠷᠬᠠᠢ ᠨᠢ ᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠳ ᠦᠮᠡᠬᠡᠢ ᠦᠨᠦᠷ ᠬᠠᠩᠬᠤᠯᠳᠠᠭ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠦᠮᠡᠬᠡᠢ ᠦᠨᠦᠷ ᠨᠢ ᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ᠃       ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠮᠠᠭ᠄ ᠬᠦᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠢᠰᠦᠯ᠂ ᠬᠦᠬᠦᠷᠲᠦ ᠤᠰᠤᠲᠦ᠋ᠷᠦᠭᠴᠢ ᠪᠠ ᠾᠯᠣᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠵᠠᠷᠲᠤᠯ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠪᠠ ᠠᠽᠣᠲ ᠢᠰᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠭᠠᠷ ᠮᠠᠨᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠵᠠᠷᠲᠤᠯ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠰᠦᠷᠡᠬᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠢ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠣᠳᠣ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃       ᠦᠷᠭᠡᠰᠥᠲᠦ ᠬᠤᠩᠭᠤᠷᠴᠣᠭᠲᠤ ᠮᠣᠳᠣ᠄ ᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢ ᠬᠦᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠢᠰᠦᠯ᠂ ᠾᠯᠣᠷ᠂ ᠹᠯᠣᠷᠲᠤ ᠤᠰᠤᠲᠦ᠋ᠷᠦᠭᠴᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠤᠣᠷᠲᠤ ᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠢ ᠰᠤᠷᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠴᠤ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃   
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ︽ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ︾ ᠨᠣᠮ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃