ᠰᠢᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠤ 10 ᠷᠢᠲᠢ ᠰᠢᠲᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/6/15
      ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠠᠨᠲᠦ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠰᠢᠭᠲᠠᠢ᠃ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ A᠂ E ᠢᠰᠦᠯᠲᠦᠬᠦ ᠶᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠠᠯᠳᠦᠭᠴᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠭ᠃ ᠢᠰᠦᠯᠳᠤᠬᠦ ᠶᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠠᠯᠳᠦᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠰᠤᠳᠠᠰᠦ ᠦᠯᠦ ᠬᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠲᠡᠭ᠃      1. ᠰᠢᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠦᠨᠳᠦᠷ 160 — 190 ᠭᠷᠠᠳᠦ᠋ᠰ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠭ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠯᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃        2. ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠢ᠃ ᠰᠢᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠪᠤᠳᠤᠪᠡᠯ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠦᠳᠭᠡᠨ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠱᠦᠭᠦᠭᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠭ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠭᠤᠶᠦ ᠠᠮᠲᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃        3. ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠲᠦ᠃ ᠢᠰᠤᠯᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠭᠴᠢ ᠳᠤ ᠬᠢᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃       4. ᠰᠢᠩᠭᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ᠃ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠱᠦᠭᠦᠷᠡᠯ ᠢ ᠦᠳᠦᠭᠡᠵᠦ ᠬᠤᠭᠤᠯᠡ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠡ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠲᠠᠢ᠃        5. ᠦᠯᠦ ᠬᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠹᠧᠨᠤᠯ ᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠬᠦ ᠶᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠦᠯᠦ ᠬᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃        6. ᠰᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠭᠤᠨᠠᠨ ᠠᠯᠺᠤᠯ ᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠡ᠃ ᠰᠢᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰᠤᠨ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠨᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠭᠤᠨᠠᠨ ᠠᠯᠺᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠭᠯᠢᠼᠧᠷᠢᠨ ᠤ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠲᠠᠭ᠃       7. ᠨᠢᠲᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠬᠡᠭ ᠪᠡ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠦᠯᠦ ᠬᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠲᠡᠭ        8. ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠤᠤᠷᠲᠦ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠲᠤ ᠬᠤᠤᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠡᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠰᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠡ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠭ᠃ ᠬᠤᠤᠷ ᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ᠃        9. ᠦᠷᠪᠢᠰᠤᠯ ᠢ ᠡᠮᠨᠡᠲᠡᠭ᠃ ᠰᠢᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠦᠷᠪᠢᠰᠤᠯ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠲᠡᠭ ᠯᠸᠢᠺᠤᠳ᠋ᠷᠢᠨ ᠱᠦᠭᠦᠷᠡᠯ᠂ ᠤᠷᠢᠲᠦ ᠪᠤᠯᠴᠢᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠲᠡᠭ᠃      10. ᠵᠢᠩ ᠬᠠᠰᠤᠨ᠎ᠡ᠃ ᠰᠢᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠯᠢᠨᠤᠯᠧᠨᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠲᠡᠭ᠃ ᠮᠦᠨ ᠲᠤᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠯᠡᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠭᠡᠲᠡᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠲᠠᠭ᠃     
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠮᠤᠤᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ