​ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠴᠠᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/9/22
     ᠰᠦᠩ ᠱᠢ ᠯᠸᠢ ᠯᠢᠤ ᠮᠧᠩ ᠯᠢᠩ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠪᠠ ᠦᠬᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠴᠨ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠴᠨ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠢ ᠲᠤᠩ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠠᠢ ᠨᠢ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠦᠬᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠨ ᠳᠤ ᠤᠶᠢᠭᠤᠷ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ᠂ ᠨᠠᠨ ᠵᠤᠤ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠴᠠᠢ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢᠳᠡᠭ ᠢᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠴᠠᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠳᠳᠡᠷ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠲᠡᠳᠤᠢ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ︽ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠴᠠᠢ ᠡᠰᠡ ᠤᠤᠭᠤᠪᠠᠰᠤ ᠤᠨᠳᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠴᠠᠢ ᠡᠰᠡ ᠤᠤᠭᠤᠪᠠᠰᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠯᠡᠬᠦᠢ︾ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤᠷ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃       ᠨᠢᠬᠡ᠂ ᠴᠠᠢ ᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠨᠢ᠄ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠢ ᠰᠤᠯᠢᠭᠠᠳ ᠬᠦᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠡᠬᠡᠮᠤᠢ      ︽ᠯᠦᠸᠧᠶᠠᠩ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠢ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ︾ ᠳᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠲᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠸᠠᠩ ᠰᠤ᠋ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠸᠧᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠢ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ ᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠤᠴᠢᠭᠠᠳ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠳ ᠲᠤ ᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠬᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠸᠧᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠴᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠡ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠴᠠᠢ ᠤᠤᠭᠤᠬᠰᠠᠳ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠲᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠰᠦᠢ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠤᠯ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠴᠠᠢ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠦᠷᠬᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ︽ᠹᠸᠡᠭ ᠤᠪᠤᠬᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠵᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠬᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ︾ ᠳᠤ᠂ ᠯᠢᠩ ᠶᠠᠨ ᠰᠧ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠭ ᠪᠢᠰᠢᠯᠭᠠᠯ ᠳᠤᠷ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤᠢ ᠳᠤᠷ ᠤᠨᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠤᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠨ ᠢᠳᠡᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠴᠠᠢ ᠤᠤᠭᠤᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠮᠤᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠭ ᠴᠤ ᠴᠦᠮ ᠴᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ᠂ ᠴᠠᠢ ᠴᠢᠨᠠᠵᠤ ᠤᠤᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠡᠬᠦᠯ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠴᠠᠢ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃       ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠴᠠᠢ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠡᠯᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠴᠠᠢ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠃ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠡᠭᠭᠤᠨ  ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠳᠤ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ︽ᠬᠤᠯᠤᠰᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠᠪᠴᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠰᠤ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠵᠢᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠴᠠᠢ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠢ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠮ ᠴᠢᠨᠠᠬᠰᠢᠳᠠ ᠲᠡᠯᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢ᠃       ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠳᠠᠰᠤ᠂ ᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠠᠢ ᠶᠢ ᠮᠠᠰᠢᠳᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠴᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠳᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠢ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠤᠯᠢᠬᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠧᠽᠦ᠋ᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠧᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠤᠨ ︵785 — 805 ᠤᠨ︶ ᠳᠤ ︽ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠡ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠨ︾ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠪᠤᠢ᠃ ᠹᠸᠡᠭ ᠶᠢᠨ ︽ᠹᠸᠡᠭ ᠤᠪᠤᠠᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠵᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠬᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ︾ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ︽ᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤᠷ ᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠨᠠᠷ ᠲᠦᠷᠤ ᠳᠤᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠵᠤ ᠢᠷᠡᠬᠡᠳ ᠴᠠᠢ ᠰᠤᠯᠢᠵᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠭᠠᠤᠨ ᠪᠤᠴᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠮᠦᠨ ᠴᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠢ︾ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ︽ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠢ︾ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠰᠤᠯᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠡ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠢᠵᠠᠢ᠃ ︽ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠵᠤ ᠢᠷᠡᠬᠡᠳ︾ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡᠨ  ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠢᠭᠤᠷᠴᠤᠳ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠭᠠᠮ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠤᠯ ᠴᠠᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠭᠠᠨᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠬᠦᠷᠡᠩ ᠡᠬᠡᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠡ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡᠰᠤ ᠬᠦᠯ ᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃      

9.22文史1.png

      ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠴᠠᠢ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠨᠢ᠄ ᠤᠷᠤᠬᠴᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠢ ᠬᠢᠭᠡᠤᠨ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢ

      ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠧᠨ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ︵634 ᠤᠨ︶ ᠳᠤ ᠰᠦᠡᠭᠽᠠᠠᠺᠠᠮᠪᠤ ᠴᠠᠩ ᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ

ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠵᠠᠢ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠯᠨ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠎ᠠ᠃ ᠯᠢ ᠪᠢᠨ ᠴᠸᠡᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠢ

ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠬᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠵᠧᠨ

ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠸᠧᠨ ᠴᠸᠡᠭ ᠬᠦᠡᠭᠵᠤ ᠰᠦᠡᠭᠽᠠᠨᠺᠠᠮᠪᠤ ᠳᠤ᠂ ᠵᠢᠩ ᠯᠦᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠤᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠤ  ᠶᠢᠨ ᠴᠸᠡᠭ ᠬᠦᠡᠭᠵᠤ

ᠺᠾᠷᠢᠯᠳᠧᠼᠦ᠋ᠡᠭᠼᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠵᠤ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠲᠤ ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠦᠮ ᠴᠠᠢ ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠦᠷᠴᠡᠢ᠃ 1328 ᠤᠨ ᠳᠤ

ᠰᠤᠨᠤᠮᠵᠠᠯᠰᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ︽ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ︾ ᠨᠢ ᠸᠧᠨ ᠴᠸᠡᠭ ᠬᠦᠡᠭᠵᠤ ᠴᠠᠢ ᠶᠢ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠬᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ

ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ︽ᠸᠧᠨ ᠴᠸᠡᠭ ᠬᠦᠡᠭᠵᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠡᠳ ᠴᠠᠢ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠲᠤᠷ ᠤᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠠᠢ︾ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ

ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠡ ᠢᠳᠡᠬᠡᠳᠡᠭ᠃

      ︽ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ︾ ᠳᠤ ᠴᠠᠢ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ ᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢ᠂ ᠳ᠋ᠤᠰᠧᠷᠤᠩ

ᠮᠠᠩᠪᠤᠵᠢ ᠤᠭ ᠨᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠰᠤᠯᠨ᠂ ᠬᠡᠨᠡᠳᠳᠡ ᠨᠢᠬᠡ ᠡᠳᠤᠷ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠤᠳᠤ ᠶᠢ ᠠᠮᠳᠠᠯᠠᠩᠭᠤᠳᠠ ᠴᠡᠬᠡᠵᠢ ᠵᠢᠷᠤᠬᠡ ᠨᠢ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠢᠬᠰᠠᠨ ᠳᠤ

ᠡᠯᠢᠬᠡ ᠵᠢᠷᠤᠬᠡ ᠮᠡᠳᠤ ᠲᠤᠳᠤᠨᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠵᠤ ᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ᠎ᠡ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠡᠷᠢᠵᠤ ᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠨᠢ

ᠪᠦᠳᠦᠬᠦᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠤᠭᠤᠵᠢ ᠴᠠᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠪᠠ᠂ ᠽᠠᠮᠪᠤ ᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠴᠢᠨᠠᠵᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠰᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠡᠳᠤᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠳᠤᠷ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ

ᠲᠡᠬᠡᠳᠤ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠴᠠᠢ ᠠᠵᠤᠭᠤ᠃ ᠨᠦᠬᠦᠬᠡ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ ᠨᠢ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠲᠤᠮᠢ · ᠽᠠᠮᠪᠤᠳᠠ᠂

ᠰᠦᠡᠭᠽᠠᠠᠺᠠᠮᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ

ᠬᠦᠭᠰᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠵᠡᠬᠦᠳᠤᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠭᠰᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠨ᠄ ︽ᠰᠠᠬᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠪᠡᠢ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤᠷ ᠡᠴᠢᠮᠤᠢ︾ ᠬᠡᠮᠡᠪᠡᠢ᠃

ᠪᠠᠰᠨ᠄ ︽ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠦᠨᠡᠰᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠮᠤᠢ︖︾ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤᠢ ᠳᠤᠷ᠄ ︽ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠮᠤᠢ︾ ᠬᠡᠮᠡᠵᠤᠬᠦᠢ᠃ ᠲᠤᠮᠢ ᠨᠦᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠷᠢᠭᠡᠤᠨ ᠰᠡᠬᠡᠰᠬᠢᠨ

ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠵᠡᠬᠦᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠭᠰᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠯᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠡᠨᠡᠳᠭᠡᠭ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ

ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠡᠬᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ 30 ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠡᠬᠦᠳᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠤᠮᠢ ᠪᠤᠯ

ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠦᠡᠭᠽᠠᠠᠺᠠᠮᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠠᠢ ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ

ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠡ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠲᠡᠳᠤᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠴᠢᠬᠤᠯᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠡᠨᠡ

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠢ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠲᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ

ᠤᠷᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠠᠢ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠲᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ︽ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ

ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ︾  ᠳᠤ ︽ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ ︿ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ﹀ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠳ ᠳ᠋ᠤᠰᠧᠷᠤᠩ ᠮᠠᠩᠪᠤᠵᠢ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠶᠤᠯᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ

ᠤᠷᠤᠨ  ᠳᠤᠷ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠪᠠ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠲᠤ ᠳᠠᠷᠬᠠᠳ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠬᠠᠳ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠤ

ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠤ᠂ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠪᠤᠯᠠᠩᠭᠢᠷ ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠰᠢᠩ ᠱᠸᠤ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠦᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠃

︽ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ︾ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠨ ᠴᠠᠢ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠯᠠᠮᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠭ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠲᠡᠯᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠄ ᠴᠠᠢ

ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠴᠢ᠂ ᠴᠠᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠬᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠴᠠᠢ ᠤᠤᠭᠤᠬᠰᠠᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠴᠠᠢ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ

ᠬᠤᠤᠱᠠᠩ ᠨᠠᠷ ᠪᠤᠯᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠭᠠᠮᠢ ᠸᠠᠩ ᠬᠤᠤᠱᠠᠩ ᠠᠴᠠ ᠴᠠᠢ ᠴᠢᠨᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠴᠤ᠂ ᠮᠢᠵᠠᠭᠤᠮᠪᠤ ᠪᠠᠰᠠ᠂ ᠭᠠᠮᠢ ᠸᠠᠩ ᠠᠴᠠ ᠰᠤᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ

ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠡᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠪᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠠᠮᠢ ᠸᠠᠩ ᠪᠤᠯ ᠾᠧᠷᠢᠰᠤᠷᠤᠩ ᠳ᠋ᠧᠪᠼᠣᠨ ︵742 — 797 ᠤᠨ︶ ᠶᠤᠮ᠂

ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠯᠠᠮᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠭ ᠨᠠᠷ ᠽᠠᠮᠪᠤ ᠳᠤ ᠴᠠᠢ ᠴᠢᠨᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ

ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠯᠠᠮᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠭ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠴᠤ ᠴᠠᠢ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠃ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠽᠠᠮᠪᠤ ᠯᠠᠩᠳᠧᠷᠮ᠎ᠠ

ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠤᠩᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠡᠪᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠯᠠᠮᠨ ᠨᠠᠷ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠴᠠᠢ

ᠴᠢᠨᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠴᠠᠢ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠬᠢᠨ᠋ᠠᠰᠠᠨ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠴᠠᠢ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠨᠡᠩ

ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠡᠯᠬᠡᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

     ︽ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ︾ ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠲᠦᠪᠡᠳᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ

ᠦᠵᠡᠵᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳᠴᠤᠳ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ᠂ ᠬᠦᠷᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠦᠷᠤᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠ

ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠤᠯ ᠵᠦᠢᠯ᠂ ᠴᠠᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦᠯᠤᠨ ᠴᠠᠢ ᠶᠢ 16 ᠲᠦᠷᠤᠯ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠲᠦᠷᠤᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ

ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠡᠭᠭᠡ᠂ ᠦᠨᠤᠷ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠢᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

      21 ᠳ᠋ᠤᠬᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠢᠨᠠᠬᠰᠢ᠂ ᠴᠠᠢ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠬᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠲᠡᠤᠬᠡᠨ

ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠰᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠪᠠᠵᠤ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠲᠤ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠨᠡᠩ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠠᠷᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠤ ᠵᠠᠮ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠤᠨ

ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯᠠᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠳᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠲᠥ᠋ᠷᠥᠭᠴᠢ 14 ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤ

ᠳ᠋ᠦᠡᠭ ᠳᠤ ᠤᠳᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠤᠭ 1800 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠤᠨᠡᠬᠢ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

       ᠡᠨᠡ ᠨᠢ 1800 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠢ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠡ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠠᠴᠠ 4500 ᠮᠧᠳ᠋ᠷ ᠡᠷᠬᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠨᠢ

ᠪᠤᠯᠵᠤᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠥᠨ ᠴᠤ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠬᠡᠨ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠢ

ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠨᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠦᠷᠬᠡᠴᠨ ᠬᠦᠨᠴᠨ ᠨᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠲᠠᠢ᠃ 

      ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠴᠠᠢ ᠨᠠᠨ ᠵᠤᠤ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠨᠢ᠄ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠢ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ ᠳᠠᠬᠢ ︽ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠵᠢᠮᠠᠯ︾

      ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠲᠡᠶᠢᠰᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠩ ᠴᠢᠤᠢ ︽

ᠬᠤᠸ᠋ᠨ ᠶᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ︾ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ

ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠯᠤ᠋ ᠢᠤᠢ ᠶᠢᠨ ︽ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠮ︾ ᠳᠤ ︽ᠴᠢᠨ ᠵᠦᠡᠭ ᠯᠤ᠋ ᠵᠠᠮ ︵ᠬᠦᠢᠵᠸᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ︶ ᠤᠨ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠰᠧᠵᠸᠤ᠂

ᠪᠦᠸᠧᠵᠸᠤ᠂ ᠹᠸᠢᠢᠵᠸᠤ᠂ ᠢᠵᠸᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ︾ ᠬᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠴᠢᠨ ᠵᠦᠡᠭ ᠯᠤ᠋ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠳᠤ

ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠥᠨ ᠢᠯᠪᠢᠨ ᠲᠠᠳᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠢᠯᠪᠢᠨ ᠲᠠᠳᠠᠬᠤ ᠵᠸᠤ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ 50 ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠳᠡᠬᠡᠷ ᠵᠸᠤ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠠᠢ

ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠢᠯᠪᠢᠨ ᠲᠠᠳᠠᠬᠤ 50 ᠵᠸᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ

ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨ ᠵᠦᠡᠭ ᠯᠤ᠋ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠬᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ

ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳᠴᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃

      ᠺᠠᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠯᠴᠢ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠨ ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠨᠠᠨ ᠵᠤᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠫᠢᠯᠦᠸᠧᠭᠧ ᠶᠢ ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ ᠸᠠᠩ

ᠡᠷᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠬᠠᠪᠴᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠨᠠᠨ ᠵᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠠᠯᠪᠠ ᠪᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠠᠢ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ

ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠹᠠᠨ ᠴᠦᠸᠧ ᠶᠢᠨ ︽ᠮᠠᠠᠴᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠲᠤ ︽ᠴᠠᠢ ᠠᠨᠤ ᠶᠢᠨ ᠱᠸᠡᠭ ᠴᠸᠡᠭ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠮᠤᠢ᠂ ᠲᠡᠬᠦᠵᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠ

ᠬᠠᠭᠤᠷᠴᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠡᠪ ᠭᠤᠷᠢᠮ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠦᠬᠡᠢ ᠠᠵᠤᠭᠤ᠂ ᠮᠸᠡᠭ ᠱᠧ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠴᠤᠳ ᠶᠠᠷᠮ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠ᠂ ᠭᠠᠪᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠢᠵᠤ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠵᠤ

ᠤᠤᠭᠤᠮᠤᠢ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠮᠸᠡᠭ ᠱᠧ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠶᠦᠡᠨᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠶᠢᠨ

ᠱᠸᠡᠭ ᠴᠸᠡᠭ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠦᠯᠤᠪ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠧ ᠮᠤᠤ ᠪᠠ ᠰᠢᠱᠤᠸᠠᠩᠪᠠᠨᠨᠠ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠪᠤᠢ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠲᠡᠳᠡ

ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠡ ᠴᠠᠢ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠦᠷᠤ ᠳᠤ ᠡᠷᠬᠦᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠦᠬᠡᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠨ ᠵᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠪᠢᠰᠢ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ

ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠦᠬᠦᠬᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠬᠦᠬᠦ᠂ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ︽ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠮ︾ ᠳᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠬᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ

ᠴᠠᠢ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ︽ᠮᠠᠨᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠲᠤ ᠮᠸᠡᠭ ᠱᠧ ᠳᠤ ︽ᠲᠡᠬᠦᠵᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠ ᠬᠠᠭᠤᠷᠴᠤ

ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠡᠪ ᠭᠤᠷᠢᠮ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠦᠬᠡᠢ ᠠᠵᠤᠭᠤ︾ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ ᠤ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠴᠠᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠳᠤᠢ

ᠯᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠸᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠲᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠴᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠯᠢᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠤᠤᠭᠤᠵᠤ

ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠃ ︽ᠮᠠᠨᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠲᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠢ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠸᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠲᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ

ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠦᠰᠦᠭᠡᠳᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠶᠦᠨᠨᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠴᠠᠢ

ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠨᠢ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠢ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠤ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ

ᠭᠠ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠢ ᠶᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠮᠳᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠢᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠫᠢ ᠿᠢ ᠰᠢᠤ ᠶᠢᠨ ︽ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ

ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠨ ᠮᠠᠬᠳᠠᠭᠤ︾ ᠳᠤ ᠯᠤ᠋ ᠢᠤᠢ ᠴᠠᠢ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠠᠢ ᠴᠢᠨᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶᠢᠰᠢ ᠤᠯᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠢᠳᠡᠳ

ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠠᠢ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠳᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠰᠢᠨᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠬᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠴᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠯᠢᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ

ᠲᠡᠯᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠦᠬᠡᠢ᠃

      ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠸᠡᠭ ᠱᠧ ᠲᠡᠳᠤᠢ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠠᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠩ ᠴᠤᠯᠭᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠪᠦᠷ

ᠯᠨ ᠴᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠢᠰᠢ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠢ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠷᠤᠮ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠢ᠂ ᠲᠦᠵᠢᠶᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠷᠠᠬᠰᠠᠨ

ᠴᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠩ

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠢ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠡᠬᠢ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠮᠥᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠳᠤ

ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠤ ᠬᠤᠴᠤᠷᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠤᠭᠤᠳᠠᠭ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠴᠠᠢ ︵ᠲᠠᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠴᠠᠢ︶ ᠶᠤᠮ᠃ ︽ᠴᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠮ︾ ᠳᠤ ︽

ᠪᠦᠳᠦᠬᠦᠯᠢᠭ ᠴᠠᠢ᠂ ᠰᠤᠯᠨ ᠴᠠᠢ᠂ ᠨᠠᠩᠭᠢ ᠴᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠴᠠᠢ ᠶᠢ ᠤᠤᠭᠤᠮᠤᠢ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠴᠠᠢ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠨᠢᠠᠠᠳᠠ ᠲᠠᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠴᠠᠢ᠂

ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠸᠡᠭ ᠴᠢᠩ ᠲᠤᠸᠠᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠴᠠᠢ᠂ ᠰᠦᠡᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠯᠦᠡᠭ ᠲᠤᠸᠠᠨ ᠹᠸᠡᠭ ᠪᠢᠡᠭ ᠴᠠᠢ ᠵᠡᠷᠬᠡ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠤᠷᠬᠦᠤ ᠴᠠᠢ ᠶᠢ

ᠨᠦᠢᠳᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠵᠢᠩᠨᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠮᠬᠡᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠴᠢᠭᠢᠭ ᠨᠦᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠨ ᠲᠠᠢ᠂

ᠵᠦᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠦᠬᠦᠮ᠂ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠤᠷ ᠠᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠦᠳᠬᠡᠨ᠂ ᠮᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠢᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ

ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢ᠃

      ᠴᠠᠢ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠬᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ

ᠬᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠯᠬᠡᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠴᠤ ᠲᠦᠷᠬᠡᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠠᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠦᠬᠡᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ

ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠲᠠᠩ ᠤᠨ ᠸᠠᠩᠳᠦ ᠲᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠮᠠᠠᠵᠢᠨ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠴᠠᠢ ᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃

︽ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠳᠢᠭ︾ ᠲᠤ ︽ᠪᠠᠰᠨ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠢ ᠪᠤᠢ᠂ ᠬᠡᠪ ᠪᠦᠷᠢ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠯᠠᠩ᠂ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠦᠪᠡᠳ᠂ ᠳ᠋ᠠᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠳᠤᠷ ᠤᠷᠤᠮᠤᠢ︾

ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠮᠤᠤ ᠸᠧᠨ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠮᠦᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠠᠴᠠ᠂

ᠪᠢᠳᠠ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠴᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠫᠠᠨᠽᠠᠯᠠᠨ ᠵᠦᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠬᠡᠳ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢ

ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠬᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

     

9.22 文史2.png

  

       ᠰᠦᠡᠭ ᠱᠢ ᠯᠸᠢ᠄ ᠦᠬᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠠᠠᠴᠢ᠂ ᠲᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ᠃ ᠯᠢᠤ ᠮᠸᠡᠭ ᠯᠢᠩ᠄ ᠦᠬᠠᠨ

ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠬᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠧᠷ᠃

   

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦᠢ